Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας

Για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 143/2018 απόφασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικήςδιάρκειας δύο (2) μηνών, τέσσερα (4) άτομα, για την κάλυψη κατεπείγουσων και εποχιακών αναγκών του Δήμου Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τααντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

4 θέσεις ΥΕ16 Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρου)

Οι υποψήφιοι:

Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβείτο 65οέτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα γιατην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 10/09/2018,ημέρα Δευτέρα μέχρι και 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη, πρωτοκολλημένη την συνημμένηαίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Συμπληρωμένο το συνημμένο απογραφικό δελτίο.
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕΔ).
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 10/09/2018, ημέρα Δευτέρα μέχρι και 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες: τηλ. 2666360102 (Παππά Λ.), τηλ. 2666360131, τηλ. 2666360132 (Μαραζόπουλος Αθ.).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!