Προσληψη καθαριστριας για το σχολικο κεντρο Σκανδάλου-Γαρδικίου

Δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 14:00

Μία (1) θέση καθαριστή/-στριας για τα διδακτικά έτη  2018–2019 και 2019-2020, που θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την καθαριότητα δώδεκα (12) αιθουσών διδασκαλίας του Σχολικού Κέντρου Σκανδάλου-Γαρδικίου (Γαρδικί), ανακοινωσε ο προεδρος της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σουλίου, Βλαδήμηρος Αρβανίτης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής έχουν ως εξής :

 1. Υποβολή δικαιολογητικών.

α) Λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη 18.09.2018 και ώρα 14:00.

β) Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου καθημερινές και ώρες 08:30 έως 13:30.

2 . Κριτήρια επιλογής

Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια πρόσληψης των ενδιαφερομένων (οικονομική κατάσταση, οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα κ.τ.λ.π.) τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτηση τους, και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :

α) Φυσικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

γ) Όσοι δεν έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ / 9.2.2007).

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη, εκτός των άλλων, απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φορ. έτους 2017.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

β) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

 1. Διάρκεια σύμβασης.

Η σύμβαση θα ισχύει για τα διδακτικά έτη  2018–2019  και 2019-2020.

 1. Καταβολή αμοιβής.

Η καταβολή της αμοιβής των ανάδοχων καθαριστριών θα γίνεται μετά την απόδοση-μεταβίβαση της αντίστοιχης πίστωσης από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

 1. Κατακύρωση των προσλήψεων.

Αρμόδιο όργανο για την πρόσληψη των καθαριστριών είναι το Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».

 1. Δημοσίευση προκήρυξης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σουλίου και Δ.Ε.: Αχέροντα (πρώην Δημοτικό Κατάστημα), στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολικού Κέντρου Σκανδάλου-Γαρδικίου (Γαρδίκι).

In this article

Join the Conversation