Διαγωνισμός 245.000€ για παρεμβάσεις οδοποιίας σε Παραμυθιά και κοινότητες

Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή ή βελτίωση προσβάσεων προς κατοικίες καθώς και παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο

Hλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ», (σχετική η με αριθμό 8/2018 μελέτη της ΔΤΥΔΣ), διακηρύσσει ο δήμος Σουλίου.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 245.323,93 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή ή βελτίωση προσβάσεων προς κατοικίες καθώς και παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Οι Τοπικές Κοινότητες που θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι: Δ.Κ. Παραμυθιάς, και Τ.Κ. : Καλλιθέας, Νεοχωρίου, Πέντε Εκκλησιών, Ψάκκας, Καρυωτίου, Παγκρατίου, Αμπελιάς, Χόϊκας, Γκρίκας, Προδρομίου, Χρυσαυγής, Ξηρολόφου, Αγ. Κυριακής, Πετροβίτσας, Πλακωτής, Κουκουλιών, Φροσύνης .

Κωδικός CPV: [45233120-6]-Έργα Οδοποιίας)

Σύστημα δημοπράτησης: Ο διαγωνισμός θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.dimossouliou.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ..

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23/11/2018 και ώρα 10:00π.μ..

Χρηματοδότηση: Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2018 του Δήμου Σουλίου σε βάρος του Κ.Α 30-7323.001 και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2666360129 και 2666360131, fax επικοινωνίας: 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κολιούση Χριστίνα.

In this article

Join the Conversation