Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Γλυκή

Προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας

Την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εξακοσίων (600) τετραγωνικών μέτρων, τμήματος του με αριθμού ένα (1) τεμαχίου, συνολικής έκτασης (2983,750) στρεμμάτων, στη θέση “ΖΑΡΩΜΕΝΟΥ’ Τοπικής Κοινότητας ΓΛΥΚΗΣ, αποφάσησε ο δήμος Σουλίου

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, προκειμένου να εγκατασταθεί και λειτουργήσει εκεί σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Το δημοτικό ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση ασύρματου κόμβο, την λειτουργία πυλώνων, ιστών (κεραίες), την κατασκευή στέγασης μηχανημάτων σταθμών επικοινωνίας και δομικής κατασκευής και γενικά εξοπλισμού αναμετάδοσης τηλεπικοινωνιακών.

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.  Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής θα αναλάβει o υπάλληλος του Δήμου κ. Σπύρου Θωμάς από τον οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη δημοπρασία καθημερινά και ώρες 08:00–14:00στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.

Η μίσθωση είναι ορισμένου χρόνου, η διάρκειά της ορίζεται σε εννιά (9) χρόνια, αρχίζεια πό την 15-01-2019 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία 14-01-2028 με τησυμπλήρωση των εννέα χρόνων, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για άλλα 9 έτη.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς για τον πρώτο χρόνο το μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4000,00) Ευρώ.Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό ίσο με το100 % του τιμάριθμου του κόστους ζωής όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα Ελλάδος για τους αμέσως 12 προηγούμενους μήνες.

In this article

Join the Conversation