Γιόγιακας: Ερώτηση για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ

Η προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται κατ’ εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου, για τις περιπτώσεις που δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος για την μη επεξεργασία...

Τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ για τους οποίους δεν είναι εφικτό να εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης εντός ευλόγου χρόνου χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας υπογραμμίζει ότι η προσωρινή σύνταξη θα πρέπει να χορηγείται κατ’ εξαίρεση και με τη σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου για τις περιπτώσεις που με την παρέλευση ενός έτους και χωρίς να ευθύνεται ο ασφαλισμένος δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του φακέλου συνταξιοδότησής του.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ»

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ασφαλισμένων του τ. ΟΓΑ στις οποίες η έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι εφικτή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (με την ολοκλήρωση ενός έτους), δίχως υπαιτιότητα των ιδίων των ασφαλισμένων και δίχως να επιτρέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης από τον ΕΦΚΑ Αγροτών. Αυτό οφείλεται ενδεικτικά σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις μεταξύ Ταμείων και πολίτη ή Ταμείων και επιχειρήσεων, καθυστερήσεις στην ενημέρωση από άλλο φορέα ασφάλισης – όταν πρόκειται για παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση -, διχογνωμίες της διοίκησης επί του ασφαλιστικού φορέα υπαγωγής ή επί της ερμηνείας ασφαλιστικών διατάξεων. Συνέπεια τούτου είναι οι ασφαλισμένοι αυτοί – που κατά τα’ άλλα πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις – να στερούνται ενός εισοδήματος που ενίοτε είναι και το μοναδικό μέσο βιοπορισμού τους.Για προφανείς κοινωνικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί σε αυτές περιπτώσεις η κατ’ εξαίρεση χορήγηση προσωρινής σύνταξης με τη σύμφωνη γνώμη (γραπτή δήλωση) του ασφαλισμένου, το ποσό της οποίας θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η σύνταξη αυτή θα μπορεί ενδεχομένως να χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ένα ανώτατο όριο πραγματικού ή/και τεκμαρτού εισοδήματος και η μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

Αν προτίθεται να προβεί στις δέουσες ρυθμίσεις με σκοπό την απονομή προσωρινής σύνταξης κατ’ εξαίρεση, σε ασφαλισμένους για τους οποίους δεν είναι εφικτή εντός ευλόγου χρόνου η έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης και οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

In this article

Join the Conversation