Την παραμονή του δήμου Σουλίου στον ΦΟΣΔΑ, αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο

Τι προβλέπει το νέο το νέο θεσμικό πλαίσιο

Την παραμονή του Δήμου Σουλίου στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΦΟΔΣΑ στον οποίο συμμετέχει και ο οποίος με την αριθ. 20/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 2ης ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου, προσαρμόσθηκε σε νομικό πρόσωπο του άρθρου 225 παρ. 3του Ν. 4555/2018 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4.Β, αποφάσησε στην τελευταία συνεδίαση το δημοτικό συμβούλιο.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης ΔιαχειριστικήςΕνότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΦΟΔΣΑ, είναι αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 225 παρ. 3 του Ν. 4555/2018, και συντρέχουνσωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου (Πρόγραμμα Κλεισθένης I) και είναι οι εξής:

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου-ΦΟΔΣΑ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει έδρα την Παραμυθιά του Δήμου Σουλίου και μάλιστα ηχρονική διάρκεια λειτουργίας του καθορίζεται σε 20 έτη. Ο αριθμός εκπροσώπων των Δήμων-Μελών στο όργανο διοίκησης του ΦΟΔΣΑ στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου246 παρ. 2 και 6 του Ν. 3463/2006.

Οι Δήμοι-μέλη του Συνδέσμου είναι ο Kαλλικρατικός Δήμος Σουλίου, ο Kαλλικρατικός Δήμος Ηγουμενίτσας (πρώην Δήμος Συβότων, πρώην Δήμος Μαργαριτίουκαι πρώην Κοινότητα Πέρδικας), ο Kαλλικρατικός Δήμος Πάργας και οKαλλικρατικός Δήμος Πρέβεζας ( πρώην Δήμος Πρέβεζας, πρώην Δήμος Ζαλόγγου και πρώην Δήμος Λούρου) οι οποίοι θα συμμετέχουν στον Σύνδεσμο-ΦΟΔΣΑ .

Στην αποφαση του δημοτικού συμβουλίου, επισης αναφέρεται:

Άμεσα να ξεκινήσει η δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων η οποία θα διαρκέσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών το οποίο τηρείται απαρέγκλιτα.

Παράλληλα έως τέλος του Δεκεμβρίου αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά απότους αναδόχους προς λειτουργία οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αστικών Στερεών Απορριμμάτων ΣΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου.Αυτό αποτελεί και την ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των στερεών αποβλήτωνγια το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου όπου το υπόλειμμα ύστερα από την χειροδιαλογή και την μηχανική επεξεργασία θα καταλήγει στον ΧΥΤΥ (ΧώροςΥγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) Καρβουναρίου.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!