Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων στο Καρβουνάρι

Για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις

Την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση «ΚΕΡΚΙΖΑ» συνολικής έκτασης 4.000,00(τεσσάρων χιλιάδων) τ. μ, της κτηματικής περιοχής ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ, με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, αποφασησε στην τελευταία συνεδριαση η οικονομική επιτροπή

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί με διακήρυξη της δημάρχου (που θα δημοσιευθεί νόμιμα) ,ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/81.

Πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των δέκα ( 10 ) ΕΥΡΩ ανά στρέμμα, πλέον τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου ,με ετήσια αναπροσαρμογήτου τιμήματος 5% επί της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος μετά το δεύτεροέτος.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ,ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη και θα αρχίζει από τηνυπογραφή της οικείας σύμβασης

Πληροφορίες για τη δημοπρασίαπαρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00–14:00 στοδημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς.

In this article

Join the Conversation