Πρόσληψη δύο πτυχιούχων φυσικής αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον δ. Σουλίου

Για την κάλυψη των προγραμμάτων "Άθλησης για Όλους"

Στην πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια 28 (είκοσι οκτώ εβδομάδων) και ημερομηνία λήξης την 31-07-2019, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης δέκα (10) γενικών προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2018-2019, προχωρά ο δήμος Σουλίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Γραφείο Πρωτοκόλλουτου Δήμου Σουλίουστο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, Τ.Κ.:46200, Παραμυθιά, τηλ.επικοινωνίας : 2666360132 (κ. Μαραζόπουλος Αθ.),εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά),που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας (από12/12/2018 μέχρικαι 21/12/2018).

Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ

Την αίτηση από εδώ

 

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!