Διαγωνισμός 264.000€ για την προμήθεια καυσίμων

Στον δήμο Σουλίου, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.

Δημόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσηςτην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σουλίου και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019», ενέκρινε η οικονομική επιτροπή.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί μεποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμήςπώλησης εκάστοτε είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξηςκαι Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού, όπου βρίσκεται η έδρατου αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικό γνώρισματου είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρελαίου θέρμανσης). Για τα λιπαντικά κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 263.884,15 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2019.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!