Προγραμματική σύμβαση δήμου και περιφέρειας για τις παρεμβάσεις 200.000€ στο πρ. σχολείο Καρβουναρίου

Τι εργασίες προβλέπονται

Με σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουλίου και της Περιφέρειας Ηπείρου θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου “Αποκατάσταση και άρση επικινδυνότητας πρώην δημοτικού σχολείου Καρβουναρίου.”

Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Ηπείρου η οποια  θα προχωρήσει, στη δημοπράτηση του έργου, ο προϋπολογισμός του οποιου ανέρχεται στο ποσό των 200.000 € και οι πόροι χρηματοδότησης θα προέλθουν από τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530ΗΠΕΙΡΟΥ και τίτλο “Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικώνδράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019.”

Τι περιλαμβάνει το έργο:

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΗΣ
– Κατασκευή υποθεμελίωσης στην βόρεια πλευρά του κτιρίου
– Καθαίρεση δαπέδου, εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή ενισχυμένης ζώνης από οπλισμένο σκυρόδεμα στη στάθμη της θεμελίωσης
– Αποκατάσταση ρηγματωμένων τμημάτων της εξωτερικής λιθοδομής
– Καθαίρεση αρμολογημάτων της λιθοδομής, υδροβολή όψεων λιθοδομής και αρμολόγημα λιθοδομών
– Εφαρμογή υδραυλικών ενεμάτων
– Κατασκευή λίθινων υποστυλωμάτων στο χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και δημιουργία μεταλλικού φορέα ενίσχυσης
– Καθαίρεση υφιστάμενου σενάζ στην τελική στάθμη της λιθοδομής και κατασκευή νέου κρυφού μπατικού σενάζ

Β. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ.
– Καθαίρεση των επιστεγάσεων με κεραμίδια
– Αποξήλωση σανιδώματος και των ξύλινων στοιχείων των ζευκτών της στέγης
– Κατασκευή νέου ξύλινου φορέα της στέγης ίδιας μορφής με την παλιά
– Επικεράμωση στέγης με ρωμαϊκά κεραμίδια
– Τοποθέτηση υδρορροών

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!