Τροποποίηση του ΟΕΥ του δήμου Σουλίου με νέες θέσεις στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Οι οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

Με αποφαση του το δημοτικό συμβούλιο, τροποποιεί τον ΟΕΥ του δήμου Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ.Β’/15-6-2012) και συστήνει νέες θέσεις για την ένταξη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικών Προγραμμάτων και Ισότητας των Φύλων του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του δήμου Σουλίου, στα εξής σημεία:

Μέρος 4 Οργανικές Θέσεις Προσωπικού

Στο Άρθρο 19 Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου:

Στην παρ. 1 «Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις»:
α. προστίθεται νέος κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων και συστήνεται σε αυτόν μία (1) θέση,
β. προστίθεται νέος κλάδος ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και συστήνεται σε αυτόν μία (1) θέση.

Στην παρ. 1 «Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις»:
α. προστίθεται νέος κλάδος ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και συστήνονται σε αυτόν τέσσερις (4) θέσεις,
β. προστίθεται νέος κλάδος ΤΕ Νοσηλευτών και συστήνονται σε αυτόν τρεις (3) θέσεις εκ των οποίων η μία (1) θέση θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν.2643/1998 (Α’ 220).

Στην παρ. 2 «Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις» προστίθεται νέος κλάδος ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και συστήνονται σε αυτόν δύο (2) θέσεις.

Στην παρ. 3 «Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις» προστίθεται νέος κλάδος ΥΕ Οικιακών Βοηθών και συστήνονται σε αυτόν έξι (6) θέσεις.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, δυνάμει της παρ. 7 του αρ. 91 του ν. 4583/18, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!