Την επέκταση της διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα ζητάει ο Β. Γιόγιακας

Ερώτηση στην Βουλή

Οι δυνατότητες επέκτασης της διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα είναι το θέμα Ερώτησης του Βασίλη Γιόγιακα προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας ζητεί να πληροφορηθεί πόσες από τις 30.333 θέσεις που προβλέφθηκαν στη δράση για την απασχόληση σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας έχουν μείνει κενές, αν και πώς θα αξιοποιηθεί το ποσό που αντιστοιχεί στις κενές θέσεις και αν θα υπάρξουν άλλες τροποποιήσεις για την κατ’ εξαίρεση επέκταση διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως έγινε για τους ωφελούμενους της δράσης για την αντιπυρική προστασία. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΜΑ: «Επέκταση διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Με τροπολογία σας η οποία ψηφίστηκε και ενσωματώθηκε ως Άρθρο 44 στο Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ 35 A’/28-2-2019) επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς πόρους είτε από άλλους πόρους. Στη σχετική αιτιολογική έκθεση η εν λόγω «κατ’ εξαίρεση» δυνατότητα επέκτασης θεμελιώνεται στην «πληρέστερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές κατά τους θερινούς ιδίως μήνες» και στη δυνατότητα αντιμετώπισης τυχόν έκτακτων και επειγουσών αναγκών. Με τη διάταξη αυτή καθίσταται εφικτή η επέκταση της 8μηνης διάρκειας τοποθέτησης ωφελούμενων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την αντιπυρική προστασία των δασικών συστημάτων της χώρας (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 4/2018).

Η τροπολογία έχει δημιουργήσει ανάλογες προσδοκίες σε ωφελούμενους συναφών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως είναι αυτό για την απασχόληση και κατάρτιση σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 8/2018). Προς τούτο επικαλούνται ότι υπάρχει υπόλοιπο στον προϋπολογισμό του προγράμματος διότι δεν καλύφθηκε το σύνολο των προβλεπόμενων θέσεων (ενδεικτικά στους επιβλέποντες φορείς της Θεσπρωτίας το ποσοστό κάλυψης είναι περίπου 65%). Σημειώνεται ότι σε παλαιότερη συνάντησή της με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ η τότε Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας είχε χαρακτηρίσει «νομικά ανέφικτη» τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων απασχολούμενων σε τρέχον πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. Επίσης, σε απάντηση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (αριθ. πρωτ. ΤΚΕ/Φ2/44842/29-11-2018) στη με αριθ. πρωτ. 3106/06-11-2018 Ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή αναφέρεται ότι η ανανέωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου υπόκειται στους περιορισμούς διατάξεων του Π.Δ. 164/2004.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

Ποιο είναι το ποσοστό κάλυψης των 30.333 θέσεων που προβλέφθηκαν με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση και κατάρτιση σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και σε τι ποσό αντιστοιχούν οι κενές θέσεις,
Αν και με ποιον τρόπο προτίθεται να αξιοποιήσει το ποσό που αντιστοιχεί στις κενές θέσεις του παραπάνω προγράμματος (είτε από κοινοτικούς, είτε/και από εθνικούς πόρους),
Αν έχουν δρομολογηθεί προς κατάθεση στη Βουλή άλλες τροποποιητικές διατάξεις για «κατ’ εξαίρεση» επέκταση διάρκειας προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, αντίστοιχες με αυτή για τους ωφελούμενους της δράσης για την αντιπυρική προστασία, και, αν ναι, με ποια αιτιολογία.

In this article

Join the Conversation