Γιόγιακας | Θα ενισχυθεί η μοριοδότηση των πτυχίων ΙΕΚ στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ;

Ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η αυξημένη μοριοδότηση των πτυχίων ΙΕΚ σε σχέση με τους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΛ, Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων είναι το θέμα Ερώτησης που απευθύνει ο Βασίλης Γιόγιακας προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται στην τελευταία ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ στην οποία χαρακτηρίζονται εύλογες οι διαμαρτυρίες που προκαλεί η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή με εκείνον των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και ερωτά τον Υπουργό αν θα υιοθετήσει την πρόταση του ΑΣΕΠ για ενισχυμένη μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων ΙΕΚ. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Μοριοδότηση πτυχιούχων Ι.Ε.Κ. στις διαδικασίες προσλήψεων του Α.Σ.Ε.Π.»

Στην Ετήσια Έκθεση του Α.Σ.Ε.Π. για το 2017 (κεφάλαιο «Σχολιασμός και Προτάσεις», ενότητα δ. Ζητήματα τυπικών προσόντων και μοριοδότησης) γίνεται αναφορά σε «εύλογες διαμαρτυρίες» που «προκαλεί» η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων-διπλωμάτων των Ι.Ε.Κ. με τον ίδιο συντελεστή (20) σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. Σημειώνεται σχετικά ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα πρώτα είναι μετα- δευτεροβάθμια ενώ αυτή των Ε.Π.Α.Λ. κ.λπ. είναι απλώς δευτεροβάθμια καθώς και ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαφορετικής μεταχείρισης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., προτείνεται να εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης, ανάλογης με εκείνη της υπ’ αριθμ. 116424/Δ3/ΦΕΚ 2217/τ.Β΄/18.7.2016 Υπουργικής Απόφασης για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.) κατά την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτή ο βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μοριοδοτείται με μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), ενώ για πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12), ώστε είτε να μοριοδοτείται με περισσότερες μονάδες ο βαθμός των πτυχίων-διπλωμάτων Ι.Ε.Κ. ή ακόμη και να προτάσσονται, ως κάτοχοι πτυχίων-διπλωμάτων ανώτερου επιπέδου από τα πτυχία των άλλων εκπαιδευτικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν συμφωνεί με την γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. σχετικά με την ανάγκη ενισχυμένης μοριοδότησης των πτυχίων – διπλωμάτων Ι.Ε.Κ.,
Αν και πότε προτίθεται να προωθήσει νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση για την αλλαγή μοριοδότησης των παραπάνω τίτλων σπουδών στις διαδικασίες προσλήψεων του Α.Σ.Ε.Π..

In this article

Join the Conversation