248.000€ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του δήμου Σουλίου. Διαγωνισμός. Μέχρι 31.07 οι προφορές

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά 210.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Σουλίου κατά 38.000,00€.

Η Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 13 παιδικών χαρών του Δήμου Σουλίου».

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 199.873,85€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 247.843,57€

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κατά 210.000,00€ και από ιδίους πόρους του Δήμου Σουλίου κατά 38.000,00€.

Το συνολικό ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον  Κ.Α. 64.7131.002.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών/εργασιών.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο χρόνος παράδοσης  και τοποθέτησης του εξοπλισμού ορίζεται  σε  τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/16 και  θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή: είναι ο Δήμος Σουλίου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού), Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή  179, Παραμυθιά,Τ.Κ. 46200, Ελλάδα, αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Ντάγκα Ελένη, τηλ.:2666360135,  fax: 2666029122,  e–mail : [email protected].

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  31η  Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά»: 6η  Αυγούστου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ)

Οι δαπάνες δημοσίευσης του διαγωνισμού θα βαρύνουν τους προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθεί οριστικά ο διαγωνισμός.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΕΔΩ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!