Μελέτη για την διαχείριση των επισκεπτών του Αχέροντα και και την προώθηση του αειρφόρου τουρισμού

Απο τον Φορέα Διαχείρισης Αχέροντα Καλαμά και Κέρκυρας

Σε διαγωνισμό για μελέτη για την «Φέρουσα ικανότητα και κατευθύνσεις για την ανάδειξη και τη διαχείριση των επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχέροντα προστατευόμενη περιοχή των Στενών Αχεροντα» προχωρά ο Φορέας Διαχείρισης Αχέροντα Καλαμά και Κέρκυρας.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στον σχεδιασμό της άσκησης δράσεων αναψυχής και οικοτουριστικών δραστηριοτήτων ήπιας μορφής, καθώς και στην αποτύπωση κατευθύνσεων για την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών στα Στενά του Αχέροντα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των μέγιστων ωφελειών που μπορεί αυτή να προσφέρει στην κοινωνία και την οικονομία στον τομέα του τουρισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Η Φάση Α περιλαμβάνει (α) την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με την άσκηση των τουριστικών και αναψυχικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, καθώς και της κίνησης των επισκεπτών και (β) την αποτύπωση των πιέσεων που ασκούνται από τις αναψυχικές δραστηριότητες.

Η Φάση Β περιλαμβάνει (α) τη σύνταξη κατευθύνσεων για τη διαχείριση των επισκεπτών με εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και (β) τη σύνταξη προτάσεων για δράσεις και παρεμβάσεις για τον σχεδιασμό και την προώθηση του αειρφόρου τουρισμού στην περιοχή.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.500,00€ χωρίς ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 24%: 45.260,00€)

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!