Σε δημοπρασία τα κυλικεία του Γυμνασίου – Γενικού Λυκείου καθώς και του ΕΠΑΛ

Όροι και προϋποθέσεις

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότων μίσθωσης των κυλικείων του Γυμνασιου – Γενικού Λυκειου καθώς και του ΕΠΑ.Λ. Παραμυθιάς

Το διαγωνισμό θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή η οποία θα οριστεί και συγκροτηθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου».

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου, στις 10.9.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00-12:30 (για το ΕΠΑΛ) και 13:00-13:30 (για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο)

Η ανάθεση από το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου» της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, θα γίνει σε συνάρτηση με τα παρακάτω:

Λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

α) Η τιμή της προσφοράς,
β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,
γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου, ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.
δ) Την μονογονεϊκή ιδιότητα
ε) Την πιστοποίηση του Ε.Φ.ΕΤ.

Την εκμετάλλευση θα αναλάβει αυτός που θα συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη μοριοδότηση των α, β, γ,δ,ε, ανωτέρω περιπτώσεων, που θα γίνει ως εξής

1.Κάθε προσφορά σε ευρώ πολλαπλασιάζεται επί δύο.
2.Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ως ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

3.Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου (05) μόρια
4.Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (3) μόρια.
5.Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (4) μόρια.
6.Πιστοποιημένος από τον Ε.Φ.Ε.Τ. υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου : επιπλέον ένα (1) μόριο.
7.Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ) δύο (2) μόρια.

Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
β) Συνταξιούχοι.
γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4) 5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α. / 9.2.07.
δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού σχολείου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τριακοσίων ευρώ (300,00 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
θ) Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του Δήμου Σουλίου
ι)Βεβαίωση περί μη οφειλής μισθωμάτων σχολικών κτιρίων ( κυλικείων ) από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου
Κ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ενδιαφερόμενο ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης
λ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:
Ø Δεν απασχολείται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
Ø Δεν είναι συνταξιούχος
Ø Δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
Ø Δεν έχει κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9.2.07.
ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.
ια) Πιστοποιητικό του Ε.Φ.ΕΤ. ή να είναι πιστοποιημένος είτε μέσω (ΕΟΠΠΕΠ) είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).
ιβ) Βεβαίωση από τον διευθυντή του σχολείου, πως έχουν εξοφληθεί οι δόσεις μισθώματος του κυλικείου έως και την δεύτερη δόση για το σχολικό έτος 2018-2019 (αφορά μισθωτές που έχουν ήδη κυλικείο).
ιγ) Ό, τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Υποβολή δικαιολογητικών.
Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται στις 10.9.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00-13:30.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σουλίου και θα πρωτοκολλούνται. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

Διάρκεια σύμβασης.
α) Η σύμβαση ισχύει για εννέα χρόνια. Αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 30/06/2028 του ένατου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.
β)Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατακύρωσης του αποτελέσματος. Σε διαφορετική περίπτωση λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

Καταβολή μισθώματος.
Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη δόση στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη δόση στις 31 Μαΐου εκάστου έτους.

Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 23 της με Αρ. πρωτ.: 64321/Δ4/16.5.2008/Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1003 Β/30.5.2008) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας.

Το μίσθωμα του σχολικού κυλικείου αποτελεί έσοδο της Σχολικής Επιτροπής και εισπράττεται και διατίθεται κατά τις ισχύουσες οικείες διατάξεις.

Επαναληπτικός διαγωνισμός.
Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού, αυτός θα επαναληφθεί με την ίδια διαδικασία. Η προθεσμία μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του επαναληπτικού διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, θα γίνει απευθείας ανάθεση του κυλικείου σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 9 της με Α. Π. 64321/Δ4/16.5.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/τ.Β΄/30.5.2008) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ελάχιστο ποσό προσφοράς.
Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους ορίζεται στα επτά ευρώ (7,00 €) ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του σχετικού διαγωνισμού.

Αποσφράγιση των προσφορών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού στις στις 10.9.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00-13:30.

Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις 10.9.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00-13:30
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους, ως εκπρόθεσμες.

Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ενστάσεις
Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», που είναι αρμόδιο για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές.

Εξέταση σε περίπτωση ισοβαθμίας μοριοδότησης.
Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

Κατακύρωση του διαγωνισμού.
Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι το Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου», το οποίο έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Η σύμβαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. και από τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.

Υποχρεώσεις του εκμισθωτή του κυλικείου.
α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η καθ` οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρησή του σε άλλο άτομο. Η παρουσία του στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας είναι απαραίτητη. Δύναται όμως να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας .Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ.1,2,3 και 4, 7,8 και 9 του Νόμου 3528/2007(ΦΕΚ:26/Α/9-2-2007), «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». Σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Φ.Τ.Μ. (Σχετική η αριθ. Δ4/693/14. 11. 91 εγκύκλιος ).
γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στο Ε.Φ.Κ.Α. (Σχετική η αριθ. Δ4/467/ 8.8.91 εγκύκλιος).
δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας. (Σχετική η αριθ. Δ4/ 182/ 28.4.92 εγκύκλιος)
ε) Θα πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’) απόφαση Υφυπουργού Υγείας, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του Σχολείου.
ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο γύρω από το κυλικείο από συσκευασίες και προϊόντα που πωλούνται σε αυτό.
η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει η καθαρίστρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.
θ) Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
ι) Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.

Καταγγελία της σύμβασης.
Όλοι οι παραπάνω όροι που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στην σχετική σύμβαση, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις , η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης . Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής μετά την ακρόαση του/της μισθωτή/τριας, υποδεικνύει την υποχρέωση του/της μισθωτή/ μισθώτριας στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα μίσθωση και σε συνέχιση της μη συμμόρφωσής του/ της για την καταβολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, αποφασίζει την καταγγελία της σύμβασης.

Η Σχολική Επιτροπή , αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα

Α ) να επιβαρύνει με τις δαπάνες δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης και όποια έξοδα αυτής, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής , επίσης και τα έξοδα τυχόν νομίμων κρατήσεων τελών της σύμβασης εξ ολοκλήρου αυτόν στον οποίο θα κατακυρωθεί οριστικά η δημοπρασία. ( άρθρο 4 του Ν. 3548 /2007 και όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ).
Β) Να καταγγείλει την σύμβαση για σπουδαίο λόγο που θα παρατηρηθεί
Γ) Να συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου και καλής λειτουργίας του σχολικού κυλικείου, η οποία θα αποτελείται από
το Διευθυντή του Σχολείού ή τον νόμιμο αναπληρωτή του
ένα μέλος του Συλλόγου Γονέων- Κηδεμόνων με τον αναπληρωτή του
ένα μέλος της Σχολικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του
ένα μέλος της Μαθητικής Κοινότητας με τον αναπληρωτή του καθώς
και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου με τον αναπληρωτή.
Πρόεδρος της παραπάνω επιτροπής είναι ο Διευθυντής του Σχολείου ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος καλεί τα μέλη σε συνεδρίαση για τη συζήτηση διαφόρων προβλήματων λειτουργίας του κυλικείου. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται σχετικά πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πράξεων.
Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπόμενων και οριζόμενων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν , καθώς και η τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Κάθε παράβαση θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία και μπορεί να εισηγείται στην Σχολική Επιτροπή την καταγγελία της σύμβασης , που έχει υπογραφτεί, για ουσιώδη λόγο που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή θα κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζετε αναλόγως , αφού προηγουμένως κληθεί για να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.
Δ ) να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό , εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιαδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ως ασύμφορο.

Δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού.
Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο μπροστά στην είσοδο της σχολικής μονάδας, στον πίνακα ανακοινώσεων : του σχολείου και του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Σουλίου, στην ιστοσελίδα του Δήμου , ενώ θα δημοσιευτεί και στην εφημερίδα ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ.

Το πλήρες κείμενο με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα κριτήρια επιλογής εκμισθωτή του κυλικείου μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από τον Δήμο Σουλίου..

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!