Συγχωνεύονται οι 4 ΦΟΔΣΑ

«Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», ο νέος φορέας

Ξεκινά η διαδικασία της συγχώνευσης των 4 ΦΟΔΣΑ της Ηπείρου,  υπό τον ενιαίο “Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου”

Ο Φορέας καλείται σε συμμόρφωση με την απόφαση, να τροποποιήσει την συστατική του πράξη ώστε να δύναται να λειτουργεί ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018.

Η ισχύς αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης», κάτι που έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου.

Η πλήρης ονομασία του Φορέα είναι «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου».

Μέλη του είναι και οι 18 δήμοι της περιοχής, οι οποίοι μέχρι τώρα μετείχαν σε τέσσερις διαφορετικούς Φορείς που λειτουργούσαν

.Ο ενιαίος πλέον Φορέας- Αναγκαστικός Σύνδεσμος, θα αναλάβει στο εξής το δύσκολο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων, την λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης και θα είναι αυτός που θα καθορίσει την τιμολογιακή πολιτική για την αποκομιδή των απορριμμάτων την οποία θα επιφορτιστούν οι Δήμοι.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!