Συγκροτείται η νεα δημοτική επιτροπή διαβούλευσης

Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο Σουλίου θα συγκροτηθεί, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για το χρονικό διάστημα 1.9.2019 – 31.12.2023, ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες (άρθρο 76 Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18).

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

– Για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, προσκαλούνται  φορείς, σύλλογοι και οργανώσεις του Δήμου Σουλίου  , να εκφράσουν εγγράφως (Αίτηση Συλλόγου) τη βούληση συμμετοχής τους, προτείνοντας έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους.

–  Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται, επίσης, και σε δημότες του Δήμου Σουλίου που επιθυμούν να  εγγραφούν (Αίτηση Δημότη)  στον ειδικό κατάλογο, προκειμένου να συμμετάσχουν (μετά από κλήρωση) στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

  • Η σχετική αίτηση-δήλωση για τη συμμετοχή μπορεί να σταλεί από τους ενδιαφερόμενους ταχυδρομικά ή με φαξ: 2666029122   ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected] ή να επιδοθεί στο  Δημοτικό Κατάστημα Σουλίου (πληροφορίες στο τηλ. 2666360100 , 2666360104) ,   μέχρι και την   18   Οκτωβρίου 2019.

 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.

Ο Δήμαρχος  Σουλίου

Ιωάννης  Σπ. Καραγιάννης

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!