32.790€ για την καλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων

Η κατανομή ανα σχολική επιτροπή

Με αποφαση του δημοτικού συμβουλιου και μετα απο σχετικη πιστωση 32.790,74€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Σουλίου, κατανέμει το παραπάνω ποσο ως εξής:

1.-16.604,38 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Σουλίου», εκ των οποίων 2.816,00 € να διατεθούν για την κάλυψη της μισθοδοσίας  των Σχολικών Τροχονόμων, για το χρονικό διάστημα 1/9/2019 έως 31/12/2019, και

2.-16.186,36 € στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Σουλίου»

In this article

Join the Conversation