158.000€ για την αποκατάσταση των ζημιών στην οδο Σπύρου Μελά

Εγκρίθηκε απο την οικονομικη επιτροπή του δήμου Σουλίου η μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας

Με αποφασή της η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, εγκρίνει την αριθ. 29/2019 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», προϋπ/σμού 157.900,00ΕΥΡΩ

.Η απαιτούμενη δαπάνη προέρχεται από επιχορήγησητης Περιφέρειας Ηπείρου, για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 11070/655/2019 απόφαση δημάρχου, περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωση για το έτος 2020.

Επισης η οικονομική επιτροπήκ αθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εγκρίνει την διενέργεια ανοικτήςδιαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργο.

In this article

Join the Conversation