Τα πάντα για τα νέα ανταποδοτικά

Αναλυτικά η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Σημεία της εισήγησης:

Τέλη ύδρευσης και άρδευσης: “Σύμφωνα με την ανάλυση των δαπανών για τον προϋπ/σμό του έτους 2020 δεν προκύπτει αρνητική διαφορά και προτείνεται η μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Σουλίου για το έτος 2020”.

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού: “Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσε ως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων»

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α’ 74), 429/1976 (Α’ 235), 1080/1980 (Α’ 246), 2130/1993 (Α’ 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α’ 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.

– Με το με αριθμ. πρωτ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι «η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό τη έννοια της ακριβούς αντιστοίχισης εσόδων – εξόδων αυτών». Δεδομένου, ότι στην ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τη σχετική νομολογία δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό απόκλισης, εντός του οποίου οι ανταποδοτικές υπηρεσίες θεωρούνται ισοσκελισμένες, η παραδοχή μιας επιτρεπτής απόκλισης εναποτίθεται στην κρίση της αρμόδιας για την εποπτεία Αρχής του δήμου. Κατά την άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του Προϋπολογισμού της σχετικής ανταποδοτικής Υπηρεσίας. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές, δεδομένου ότι αποτελεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο των αποκλίσεων εσόδων – δαπανών στους Προϋπολογισμούς των Δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν. 4270/14.

Ο μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του ΔΚΚ (άρ.17 του Ν.1080/80).

– Η κάλυψη τω δαπανών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων από το τέλος αυτό είναι υποχρεωτική [Εγκ υπ έστω 3958 /20 -1 -1989] .Τούτο ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1980/80 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις δαπάνες διεξαγωγής λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας [αποδοχές εξοπλισμός συντήρηση επισκευές κ λ π]. Σύμφωνα με την ιδία διάταξη η παράλειψη του Δημοτικού συμβούλιου να καθορίσει το τέλος στο κατάλληλο ύψος συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών του την εφαρμογή των διατάξεων των αρθρων142 και 147 του ΔΚΚ (Άρθρα 233 κ237 αντίστοιχα του νόμου 3852 /2010).Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει:

Για το έτος 2018:
Διαφορά εσόδων – εξόδων :1.026.827,99 – 679.877,06=346.950,93.
Επομένως παρατηρείται έλλειμμα ανάμεσα στα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (679.877,06 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές που διενεργήθηκαν το έτος 2018 (1.026.827,99€), ύψους 346.950,93 ευρώ.

Για το έτος 2019:
Διαφορά εσόδων – εξόδων :1.129.720,20 – 696.800,00=432.920,20

Επομένως παρατηρείται έλλειμμα ανάμεσα στα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (696.800,006 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές που διενεργήθηκαν που εκτιμάται ότι θα γίνουν μέχρι 31-12-2019 (1.129.720,20 €), ύψους 432.920,20 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δαπανών για τον προϋπ/σμό του έτους 2020 προκύπτει διαφορά αρνητική υπέρ των εξόδων και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιμολογιακή πολιτική στην υπηρεσία καθαριότητας και η απόφαση που θα ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να ισχύσει από 1/1/2020».

1.-ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΡΔΕΥΣΗΣ για το έτος 2020
Εισήγηση για μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Σουλίου για το έτος 2020 (Σχετ. αριθ. 240/2015 απόφαση Δ.Σ).

2.- Α . ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ για το έτος 2020
Για το έτος 2020 προτείνεται η αναπροσαρμογή των τελών , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

H απόφαση

Κατά Πλειοψηφίατο δημοτικό συμβούλιο αποφάσησε:

Τη μη αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Σουλίου για το έτος 2020. Τα τέλη Ύδρευσης άρδευσης θα επιβάλλονται σύμφωνα με την αριθ. 240/2015 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου.

2.- Α . ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ για το έτος 2020

Για το έτος 2020 τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα επιβάλλονται , σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

Ύστερα από την αναπροσαρμογή των τελών, προκύπτει η διαφορά εσόδων εξόδων είναι 1.110.118,30-995.428,28=114.690,02 .

Υπάρχει διαφοροποίηση κατά 17.000,00 ως προς τα έσοδα επειδή όπως και στην εισήγηση αναφέραμε και αποφάσισε το Δ.Σ τη μη αύξηση των Δημοτικών Τελών στην Τοπική Κοινότητα Καρβουναρίου και συνεπώς μειώνει και το σκέλος των εξόδων κατά 20.000,00 ευρώ από « Προμήθεια εξοπλισμού αυτοματισμών».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

Άποροι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους και εισόδημα έως 7.000 ΕΥΡΩ , πλήρης απαλλαγή
Ατομα με αναπηρία άνω του 67%, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους ή στο όνομα του φιλοξενούντος αυτών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 € (αθροιστικά του φιλοξενούμενου και του φιλοξενούντος), πλήρης απαλλαγή του Δημοτικού τέλους
Άτομα με αναπηρία άνω του 67%, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους ή στο όνομα του φιλοξενούντος αυτών και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000 € (αθροιστικά του φιλοξενούμενου και του φιλοξενούντος), απαλλαγή 50% του Δημοτικού τέλους
Πολύτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 30.000 €, πλήρης απαλλαγή των Δημοτικών τελών
Πολύτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 40.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
Τρίτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €, πλήρης απαλλαγή των Δημοτικών τελών.
Τρίτεκνοι με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του ενός από τους δύο συζύγους, με τρία προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 25.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
Μονογονεικές οικογένειες με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του γονέα, των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €, πλήρης απαλλαγή
Μακροχρόνιοι άνεργοι (πάνω από 1 έτος) με λογαριασμό ρεύματος στο όνομα τους, οι οποίοι δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 €, απαλλαγή ποσοστού 50% των Δημοτικών τελών
Γονέας που έχει χάσει τον/την σύζυγο όπου δεν έχει κάνει άλλο γάμο και έχει μέχρι δύο προστατευόμενα τέκνα, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά του και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, πλήρης απαλλαγή.
Μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια (πάνω από 1 έτος), με λογαριασμό ρεύματος στο όνομα του ενός από τους δύο συζύγους, οι οποίοι δηλώνουν μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ. και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 7.000 €, πλήρης απαλλαγή.

2.- B. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ν.1080/180) για το έτος 2020

Καθορίζει για το έτος 2020 τους συντελεστές επιβολής Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) ως εξής :

Συντελεστής για στεγασμένους χώρους σε 0,07 ευρώ ανά τ.μ φωτιζόμενης επιφάνειας και για τους μη στεγασμένους χώρους στο μισό του παραπάνω συντελεστή.

ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( Τ.Α.Π) για το έτος 2020

Τη μη αναπροσαρμογή του Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π) για το έτος 2020. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ( Τ.Α.Π) θα επιβάλλεται σύμφωνα με την αριθ. 243/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Μειοψήφησε η Δημοτική Παράταξη « ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ», Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Κάτσιος Νικόλαος, Ζορκάδης Δημήτριος, Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα, Χρήστου Δημήτριος, Σουλάκης Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Μπάλλας Φώτιος και Καγκιούζης Ανδρέας, και δήλωσαν τα εξής:

«Ισοδυναμεί με ηχηρό *χαστούκι*, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο δήμο Σουλίου η προκλητική αύξηση των ανταποδοτικών τελών που αγγίζει ακόμη και το 60% ισοδυναμεί με νέο δυσβάσταχτο χαράτσι, που θα γονατίσει οικονομικά κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό και θα στραγγαλίσει κάθε επιχειρηματική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή. Τα ανταποδοτικά τέλη για τους πολίτες στο δήμο Σουλίου ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης και ανέχειας θα πρέπει να έχουν κοινωνικό πρόσημο και δεν θα πρέπει να αυξάνονται με μόνο γνώμονα να ισοσκελιστούν οι λογιστικοί πίνακες στα οικονομικά του δήμου. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια προς την κατεύθυνση της μείωσης των εξόδων και καταφεύγετε στην εύκολη λογική του «πονάει χέρι-κόβει χέρι», και μετακυλύετε την αύξηση των ανταποδοτικών τελών στους πολίτες. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα του δήμου σε συγκεκριμένους τομείς και να αποφευχθεί η αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Ο δήμος Σουλίου εν μέσω κρίσης οφείλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, και να εξαντλήσει τις δυνατότητες ισοσκελισμού των τελών πρωτίστως μέσω ανάληψης άλλων αποτελεσματικών πολιτικών και όχι μέσω της εύκολης λύσης της αύξησής τους και της μετακύλισης του κόστους τους στους συνδημότες μας».

Μειοψήφησε η Δημοτική παράταξη * ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ*, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ: Γώγος Νικόλαος, Μπάμπας Ανδρέας, Σοφίας Δονάτος και Δήμας Βασίλειος, οι οποίοι δήλωσαν τα εξής:

“ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Ένα τεράστιο έξοδο κάθε χρόνο είναι ο δημοτικός φωτισμός. Πληρώνουμε στη Δ.Ε.Η. για ηλεκτροφωτισμό δρόμων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 440.000,00 € για το έτος 2019 και 400.000,00 € για το έτος 2020. πιστεύουμε ότι με προσπάθειες όσον αφορά τη διαχείριση του δημοτικού δικτύου, (με έξυπνα δίκτυα, γήπεδα 5Χ5, κολόνες που δεν εξυπηρετούν κανέναν δημότη κ.λπ.), μπορούμε να μειώσουμε αυτή τη δαπάνη, προκειμένου να εξοικονομήσουμε χρήματα.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Αυτή τη στιγμή ενώ η μισθοδοσία για το προσωπικό, δηλαδή οι ανελαστικές δαπάνες, είναι 418.362,17 € για το έτος 2019 και 429.660,00 € για το έτος 2020 (επισημαίνουμε εδώ δαπάνες που επιβαρύνεται ο δημότης μέσω ανταποδοτικών τελών ύδρευσης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού),
● Ο κ. Δήμαρχος με χρηστή διοίκηση και σωστή διαχείριση εάν προβεί σε αναδιάρθρωση του έμψυχου δυναμικού του Δήμου – αν κρίνει ότι χρειάζεται – μπορούν να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες και να ενισχυθούν οι δομές που πραγματικά έχουν ανάγκες. Επιμένουμε όπου υπάρχουν τεκμηριωμένες ανάγκες θα σταθούμε αρωγοί, αλλά όπου υπάρχουν τακτοποιήσεις ημετέρων θα μας βρει απέναντι.

ΥΔΡΕΥΣΗ
Ενημερωθήκαμε ότι τα ανείσπρακτα ποσά παρελθόντων ετών για την ύδρευση είναι περίπου 500.000,00 €.
● Προτείναμε να γίνει προσπάθεια είσπραξης τουλάχιστον ενός μέρους από αυτά (πιστεύουμε ακράδαντα ότι τουλάχιστον 250.000,00 € με 300.000,00 € μπορούν να εισπραχθούν) και κατηγορηθήκαμε ότι θέλουμε να κόψουμε το νερό από τα νοικοκυριά και τα καταστήματα.
● Η πρότασή μας είναι σαφής. Εφόσον ο Δήμος έχει προβεί πρόσφατα σε σχετική ρύθμιση χαρίζοντας τις προσαυξήσεις των ληξιπρόθεσμων χρεών, οφείλει να επαναπροσδιορίσει αυτά τα χρέη θέτοντας οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια (για δημότες που έχουν αδυναμία πληρωμής κ.λπ.).
● Είμαστε σίγουροι ότι ένα σημαντικό ποσοστό μπορεί να εισπραχθεί ώστε να μην δημιουργείται και το αίσθημα αδικίας μεταξύ των δημοτών ότι το 90% που πληρώνουν είναι τα κορόιδα και το 10% που δεν πληρώνουν οι έξυπνοι.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Το οικονομικό κόστος όσον αφορά τα σκουπίδια έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Τα αυξημένα κόστη αποδίδονται στο αντίστοιχο αυξημένο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, με τη λειτουργία του νέου εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων στο Ελευθεροχώρι Ιωαννίνων το 2019. Σύμφωνα με την εισήγηση ο Δήμος πλήρωσε για:

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το κόστος εκτοξεύεται με αποτέλεσμα οι δημότες να επιβαρύνονται αυτό το κόστος!
Ο νέος νόμος προβλέπει χρηματικές κυρώσεις σε δήμους που δεν κάνουν ανακύκλωση και κίνητρα για να ενταχθούν σε προγράμματα οικολογικής διαχείρισης των σκουπιδιών και εναρμονίζονται με τη βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Για πρώτη φορά θα ισχύσει: οι δήμοι θα πληρώνουν στους φορείς διαχείρισης ανάλογα με τον όγκο των σκουπιδιών που παραδίδουν στις εγκαταστάσεις τους. Πιστεύουμε ότι με συγκεκριμένα βήματα:
1. Να μην εξακολουθούμε να πληρώνουμε τα ίδια τέλη ως Δήμος εάν συνεχίσουμε να παραδίδουμε στους φορείς διαχείρισης σκουπίδια χωρίς καμία επεξεργασία (περίπου 70,00 €/τόνο συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μεταφοράς).
2. Να κερδίσουμε έκπτωση 35% σαν δήμος, διαθέτοντας μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων σκουπιδιών.
3. Μπορούμε να αυξήσουμε την έκπτωση και να φτάσει στο 70% εγκαθιστώντας συστήματα διαλογής βιοαποβλήτων.
4. Μπορούμε να πετύχουμε πλήρης απαλλαγή εάν θέσουμε σε λειτουργία υποδομές για τη χωριστή διαλογή όλων των κατηγοριών σκουπιδιών”

Μειοψήφησε η ελάσσονα αντιπολίτευση, Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ : Κουτσής Ηλίας και Χρήστου Ηλίας Δημήτρης, και δήλωσαν τα εξής:

«Ο τρόπος που λειτουργούν πλέον οι Δήμοι έχουν «καταντήσει» το Δημοτικό Συμβούλιο διακοσμητικό όργανο επικύρωσης των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής και κατ’ επέκταση της παράταξης του Δημάρχου ακόμη και αν αυτή δεν έχει ούτε καν τη σχετική πλειοψηφία. Ουσιαστικά αρνητική ψήφος δεν υπάρχει! Σε ότι αφορά τις προτάσεις για Δημοτικά Τέλη, Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό εδώ το πλαίσιο είναι τόσο στενό που το παιχνίδι μοιάζει να έχει τελειώσει πριν ακόμη αρχίσει. Για να υποβάλλουμε εναλλακτική πρόταση, αυτή θα πρέπει να κινηθεί στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο και να συμπιέσουμε δαπάνες ώστε να μην αυξηθούν τα Δημοτικά Τέλη. Δηλαδή να κόψουμε παροχές προς τους δημότες. Βέβαια υπάρχουν και πόροι που κατευθύνονται στην ενίσχυση του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου όπως τα χρήματα προς το εργοστάσιο απορριμμάτων στη Δωδώνη όμως αυτά δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε διότι στηρίζουν τα «ιερά» κέρδη.

Το νέο αυτή την χρονιά σε σχέση με τα δημοτικά Τέλη είναι η κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Δωδώνη η οποία δημιουργεί μια νέα κατάσταση που προκαλεί μεγάλη αύξηση των δημοτικών τελών. Είναι σύμφωνα με τα αστικά επιτελεία ένα πρότυπο που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, ανάπτυξη όμως για ποιόν;\

Aπέναντι λοιπόν σε αυτή την πολιτική της αστικής τάξης η Λαϊκή Συσπείρωση προκρίνει την ολοκληρωμένη πρόταση που προβάλλει το ΚΚΕ και βασίζεται σε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο αιτημάτων.

Σε ότι αφορά την αύξηση των Δημοτικών Τελών προφανώς και την καταψηφίζουμε πολιτικά και με δύο χέρια. Αν τα δικά σας χέρια τα νοιώθετε δεμένα από τις πολιτικές του κεντρικού αστικού κράτους δεν έχετε παρά να το πείτε. Να το πείτε στο λαό της περιοχής μας και να αποκαλύψετε τους υπεύθυνους. Εμείς δε βλέπουμε κάτι τέτοιο. Σας βλέπουμε να επικροτείτε την ΜΕΑ, να θεωρείτε ευκαιρία τον Κλεισθένη, να βολεύεσθε με τις ελαστικές σχέσεις και την εργασιακή ομηρία στους δήμους, να μην θέλετε να χαλάσετε τη ζαχαρένια καμιάς κυβέρνησης.

ΥΓ παρά τη αρνητική μας ψήφο στηρίξαμε την πολιτική μειώσεων και απαλλαγών των Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες ενώ προτείναμε να θεσπιστεί επιτέλους κάποιο αντισταθμιστικό μέτρο για το Καρβουνάρι (έδρα του ΧΥΤΑ) με την απαλλαγή ή έστω τη μη αύξηση των Τελών κάτι που έγινε αποδεκτό από τη Δημοτική Αρχή.

Μειοψήφησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, μόνο όσο αφορά τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και έκανε την παρακάτω πρόταση: “ Να αλλάξουμε πάροχο ενέργειας εξοικονομώντας έτσι 40% του κόστους και επιπλέον να καταργήσουμε τους υπάρχοντες λαμπτήρας και να τους αντικαταστήσουμε με νέους οικονομικότερους και έτσι θα μειώσουμε επιπλέον το κόστος του ηλεκτροφωτισμού».

Συμφώνησαν με την παρούσα απόφαση οι παρευρισκόμενοι, πρόεδροι και εκπρόσωποι των Κοινοτήτων, όσο αφορούσε την Κοινότητά τους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!