Επιμένει ο Γιώργος Ζάψας στην εισήγηση προς την ΒΕΠΕ για το ΒΙΟΠΑΘΕ

Τι λέει σε ανακοίνωση του για το δάνειο, τον επανέλεγχο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τη εισήγηση του πορίσματος

Share

Με την ευκαιρία της συζήτησης για την εκλογή εκπροσώπων στο ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. Α.Ε. το “Κοινό Ηπειρωτών” κατέθεσε εύλογα ερωτήματα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν απαντηθεί από την περιφερειακή αρχή και για τα οποία δεν έχει ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το ΒΙΟ.ΠΑ.ΘΕ. από το 2014 έχει εκταμιεύσει δάνειο ύψους 490.000 ευρώ -το οποίο μας κοστίζει 50.000 ευρώ ετησίως-, έναντι επιδότησης που κλήθηκε να επιστρέψει και μάλιστα εντόκως, μετά τους σχετικούς ελέγχους.

Ως παράταξη θεωρούμε ότι θα πρέπει να έρθουν όλα στο φως και η Περιφερειακή Αρχή να ενημερώσει το Σώμα για όλες τις ενέργειες, τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά και τις οικονομικές ή άλλες επιπτώσεις τους.

Καταθέσαμε για τον λόγο αυτό στα πρακτικά δημόσια έγγραφα, που ήρθαν σε γνώση μας και αφορούν:

– την από 8/4/2019 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΠΕ με θέμα «Ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ως προς το οικονομική μέρος» και διευκρινήσεις επί του χρηματοδοτικού σχήματος, τη χρηματοδότηση του έργου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα, τη χρηματοδότηση πρόσθετων έργων από το ΠΔΕ, διευκρινήσεις επί του αριθμού των επικαλύψεων των έργων και των παραβάσεων του Ν.1418/1984, όπως καταγράφηκαν στην έκθεση ελέγχου του Ο.Ε. και άλλες επισημάνσεις…

– την από 5/12/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΠΕ με το ίδιο θέμα «Ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ως προς το οικονομικό μέρος» και με ανάλυση κόστους επένδυσης, ιστορικό, έκθεση επανελέγχου. Καταλήγει ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ως επιλέξιμες τις δαπάνες που έγιναν και τις αναφέρει. Προτείνει την απένταξη του ΒΙΟΠΑΘΕ του 2008, την έντοκη επιστροφή της προκαταβολής ύψους 330.436,54 ευρώ και την επιβολή στον φορέα ΒΕΠΕ των νόμιμων κυρώσεων για την μη λειτουργία του βιολογικού κ.α.!!

– ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ Κ’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ του ΒΙΟΠΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (56) σελίδων με πόρισμα, πίνακες για τα έργα και συμπεράσματα.

Τέλος, το Κοινό των Ηπειρωτών απείχε της ψηφοφορίας για την ανάδειξη εκπροσώπων και ζήτησε ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να ξεκαθαριστούν όλα τα παραπάνω ζητήματα

In this article

Join the Conversation