Ο προγραμματισμός των μόνιμων προσλήψεων στο δήμο Σουλίου για το 2020 | Ειδικότητες και θέσεις

6 συνολικά θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ομόφωνα εγκρίθηκε απο το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου, ο προγραμματισμός των προσλήψεων του έτους 2020, μονίμου προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα, ως εξής

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και κατόπιν συνεκτίμησης των οικονομικών δεδομένων (σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 11498/19-11- 2019 έγγραφο της υπηρεσίας σχετικά με το ύψος της δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού) και των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, εξεδόθη η υπ’ αρ. 11562/20- 11-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με την επάρκεια πιστώσεων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού επιβάλλονται καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την εκτέλεση των πολλαπλών και συνεχώς μεταβιβαζόμενων στους Δήμους αρμοδιοτήτων, σε συνδυασμό με τις συντελεσθείσες συνταξιοδοτήσεις και μετατάξεις τα τελευταία έτη.

Επίσης κρίνεται επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης διότι η τρέχουσα κατάσταση θα επιταθεί σημαντικά και από τις επικείμενες μελλοντικές συνταξιοδοτήσεις του υφιστάμενου προσωπικού, αφού σημαντικό αριθμό αυτού, αν και δεν το έχει ασκήσει μέχρι και σήμερα, έχει ήδη θεμελιώσει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, γεγονός που αν συμβεί θα έχει ως αποτέλεσμα ο δήμος Σουλίου να διατρέχει τον σοβαρό κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκριθεί και στις στοιχειώδεις καθημερινές τοπικές υποθέσεις.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!