Συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συµβουλίο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Θεσπρωτίας | Ονόματα

και αντικείμενα

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας αποφασίζει

Συγκροτούµε το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Κρίσεως Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νοµού Θεσπρωτίας, θητείας 2019-2020, αποτελούµενο από τους κάτωθι:

-Λουκά Ανθίππη, Προϊσταµένη ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Ηγουµενίτσας
-Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου και
-Καπνίση Σουσάνα, Αν. Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ΚΕΠ του ∆ήµου Ηγουµενίτσας

Με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι:
-Παππά Γρηγόριο, Προϊστάµενο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Σουλίου
-∆εµερτζή Όλγα, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών
-Θεοδώρου Ευάγγελο, Προϊστάµενο ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών

και
-Γκόγκου-Μάντζιου Παρασκευή, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετή εκπρόσωπο των εργαζοµένων
-Θεοδώρου Θωµά, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων,

Με αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι:
-Χρήστου Αλεξάνδρα, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων
-Κατσιµάνη Ελένη, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΠΑΚΠΠΟ ∆ήµου Ηγουµενίτσας, αιρετό εκπρόσωπο των εργαζοµένων.

Όταν το Υπηρεσιακό Συµβούλιο κρίνει θέµατα προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντί των δύο ανωτέρω οριζόµενων αιρετών εκπροσώπων των µόνιµων Υπαλλήλων, θα µετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των Υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

-Υφαντής Σπυρίδων, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας
-Νικολάου Γεώργιος, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε αναπληρωτές αυτών, αντίστοιχα, τους κάτωθι:
-Στεργίου Μαρία, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας
-Κώτση Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του Ν.Π.∆.∆. ΟΚΠΠΠΑ ∆ήµου Φιλιατών

Πρόεδρος του Συµβουλίου, η οποία θα προεδρεύει επί όλων των υπηρεσιακών θεµάτων, ορίζεται η Λουκά Ανθίππη µε αναπληρώτρια αυτής την Καπνίση Σουσάνα

Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται η Ντόκου Βασιλική του Αναστασίου, Υπάλληλος του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αναπληρώτρια αυτής την Βασιλείου Γεωργία του Βασιλείου, Υπάλληλο του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ ∆ιεκπ/σης Υποθ. Πολιτών µε βαθµό Β΄.

Εισηγητές του Συµβουλίου ορίζονται:
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Ηγουµενίτσας η Στολάκη Αναστασία του Μιχαήλ, Αν. Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου Ηγουµενίτσας, µε αναπληρωτή αυτής τον Παππά Ιωάννη του Θεοφίλου, Υπάλληλο της ίδιας ∆ιεύθυνσης
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισµός ∆ήµου Ηγουµενίτσας» η Κυβράνογλου Μελανή του Γεωργίου, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας του Ν.Π.
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Σουλίου και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΑΡΩΓΗ» η Λιάκου Ζωίτσα του Κωνσταντίνου, Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Σουλίου, µε αναπληρωτή αυτής τον Μαραζόπουλο Αθανάσιο του Γεωργίου, αν. Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ίδιου ∆ήµου
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του ∆ήµου Φιλιατών ο Θεοδώρου Ευάγγελος του Κωνσταντίνου, Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Φιλιατών, µε αναπληρώτρια αυτού τη ∆εµερτζή Όλγα του Ιωάννη, Προϊσταµένη ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου ∆ήµου και
-Για θέµατα που αφορούν σε υπαλλήλους του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φιλιατών (Ο.Κ.Π.Π.Π.Α.∆Η.Φ.)» η Ζήκου ∆ήµητρα, ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε αναπληρώτρια αυτής τη Νάστα Αλεξάνδρα, ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων

Η θητεία των τακτικών -µη αιρετών- µελών λήγει µε την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), οπότε θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συµβούλια του άρθρου 5 του ως άνω Κώδικα, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παρ. 1α και 1β του άρθρου 51 του ν. 4407/2016.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας
Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

In this article

Join the Conversation