Διαγωνισμός 54.000 για προμήθεια σκυροδέματος / ψυχρής ασφάλτου

Την Δευτέρα 17.02

Ο Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ»

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες :
ΟΜΑΔΑ 1. Έτοιμο Σκυρόδεμα (cpv 44114100-3), συνολικού προϋπολογισμού 49.972,00€ με ΦΠΑ
ΟΜΑΔΑ 2. Ψυχρή Άσφαλτος (cpv 44113620-7), συνολικού προϋπολογισμού 3.999,00€ με ΦΠΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (53.971,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μία ή περισσότερες ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της κάθε ομάδας και κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά ομάδα ειδών.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 17/02/2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 178, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σουλίου, αρμόδια υπάλληλος: κα. Κολιούση Χριστίνα και κα. Ντάγκα Ελένη, τηλέφωνο: 266636133 και 2666360135, email: [email protected]

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!