Εγκρίθηκε η μελέτη για την ύδρευση της Παραμυθιάς με προϋπολογισμό 2.762.000€

Αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου της ύδρευσης της Παραμυθιάς καθώς και την αντικατασταση του εσωτερικού δικτύου Παραμυθιάς και Αγίου Δονάτου (Σαμέτια)

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου, εγκρίθηκε η μελέτη της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, πολεοδομίας και περιβάλλοντος του δήμου Σουλίου,για την αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου της ύδρευσης της Παραμυθιάς καθώς και την αντικατασταση του εσωτερικού δικτύου Παραμυθιάς και Αγίου Δονάτου (Σαμέτια) με προϋπολογισμό 2.762.000€

Η απαιτούμενη δαπάνη προέρχεται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ,για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ . πρωτ. 1080/219/2020 απόφαση δημάρχου Σουλίου, περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης και δέσμευσης της σχετικής πίστωσης για τα έτη
2020 και 2021.

Επίσης με την ίδια απόφαση καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εγκρίνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου

Η ημερομηνία διενέργειας της ανοικτής διαδικασίας θα ανακοινωθεί σύντομα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!