Νέους κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο δήμος

Στις 18.02 ο διαγωνισμός προϋπολογισμού 50.000€

Share

O  Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων πενήντα ευρώ (44.950,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18/02/2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία  Δήμου Σουλίου, αρμόδιoς υπάλληλος κ. Παππάς Γρηγόριος, τηλέφωνο: 2666360129, email: [email protected]

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης

In this article

Join the Conversation