Η προκήρυξη του διαγωνισμού για το νέο παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28/02/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

O Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ (73.749,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και πόρους του Δήμου Σουλίου.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 28/02/2020 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Κ. Καραμανλή 179, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Παραμυθιά 462 00) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου (www.dimossouliou.gov.gr).

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό επικοινωνείτε με την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σουλίου, αρμόδιoς υπάλληλος κ. Παππάς Γρηγόριος, τηλέφωνο: 2666360129, email: [email protected]

Οι προσφορές θα υποβάλλονται με τρόπο που περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά τεύχη της διακήρυξης

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!