Ξεκινούν οι διαδικασίες για το στίβο και το νέο χλοοτάπητα του γηπέδου 49 Προκριτών

Η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού

Share

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή στίβου και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου 49 Προκριτών Παραμυθιάς» προϋπολογισμού 578.225,81€ χωρίς Φ.Π.Α ή 000,00 (με Φ.ΠΑ 24%). το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά εργασίες κατασκευής στίβου και αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Παραμυθιάς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI και πόρους του Δήμου Σουλίου.

Με την αρ. 06/2020 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 67ΑΠΩ1Α-658) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους:

α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής.

Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. ) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

In this article

Join the Conversation