Διαγωνισμός 67.680€ για την προμήθεια τροφίμων

Τα προϊόντα και η επιτροπή

Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 03/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου, προϋπολογισμού 67.681 ,42 ΕΥΡΩ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% ή 24% ανάλογα με τα υπό προμήθεια είδη) της προμήθειας τροφίμων Δήμου Σουλίου , ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ » και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας.

Εγκρίνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας/ Αξιολόγησης του ως άνω Διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους:
– κ. Μαραζόπουλος Αθανάσιος, υπάλληλος Δήμου
– κ. Ντάγκα Ελένη, υπάλληλος Δήμου
– κ. Σπύρου Όλγα υπάλληλος Δήμου ως τακτικά μέλη και
– κ. Παππάς Γρηγόρης, υπάλληλος Δήμου
– κ. Μπαλάσκα Φρειδερίκη, υπάλληλος Δήμου
– κ.Τσάκου Παρασκευή υπάλληλος Δήμου, ως αναπληρωματικά μέλη.

Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Μαραζόπουλος Αθανάσιος με αναπληρωτή του την κ. Ντάγκα Ελένη

Τα προϊόντα

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΥ – ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ», εκτιμώμενης αξίας 15.298,45 € πλέον ΦΠΑ 17.287€.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 4.322,50 € πλέον ΦΠΑ 4.884,43 €.
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 5.987,48 €
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». εκτιμώμενης αξίας 3.461,00 €.
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». εκτιμώμενης αξίας 4.508,14 €
ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». εκτιμώμενης αξίας 1.265,60 €
ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας 2.945,35 €
ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Δ.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ». εκτιμώμενης αξίας 4.772,01€.
ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ». εκτιμώμενης αξίας 3.240,74 €
ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ» εκτιμώμενης αξίας 1.963,71 €
ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΧΕΡΟΝΤΑ» εκτιμώμενης αξίας 2.133,44 €

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!