Στο Porto εκπαιδευτικοί της Θεσπρωτίας στα πλαίσια του Erasmus

Μαζί με εκπαιδευτικούς απο Αυστρία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία

Στις 10-14 Φεβρουαρίου 2020, αντιπροσωπεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, κ. Μαρίνα Μπέση ως επικεφαλής και τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών, έλαβε μέρος στην 1η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης (Transnational Learning, Teaching and Training Activities) που διεξήχθη στο Matosinhos (Πόρτο, Πορτογαλία) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ 201 με τίτλο Student Transition in Education Paths (S.T.E.P.) 2019-2022.

Το Πρόγραμμα συντονίζεται από τη Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης των μαθητών/μαθητριών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Για το λόγο αυτό εκπαιδευτικοί και φορείς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία συμμετείχαν στην 1η Διεθνική Δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας και κατάρτισης στο Matosinhos, στο Πόρτο με σκοπό να γνωρίσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές μετάβασης που χρησιμοποιούνται στο σχολείο “Scholé”.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αυτής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα του σχολείου που βασίζεται κατά κύριο λόγο στο Project based learning (εκμάθηση μέσω εργασιών) και στο Playful learning (εκμάθηση μέσω παιχνιδιού).

Οι εκπαιδευτικοί όλων των χωρών που συμμετείχαν συζήτησαν και ανέλυσαν τις πρακτικές που παρακολούθησαν και τις συνέκριναν με εκείνες που εφαρμόζονται στο δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα.

Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν τον προγραμματισμό των επόμενων δραστηριοτήτων του Προγράμματος και δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση δράσεων διάχυσης προκειμένου να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα S.T.E.P. στο ευρύτερο κοινό στις χώρες τους.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!