Η απόφαση της επιλογής των 4 νέων εργαζομένων ορισμένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης ορίζεται σε δύο μήνες

Ο Δήμαρχος Σουλίου, έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των άρθρων 168,170,206 232 του Ν.3584/2007 και 301 του Ν. 1188/81 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ 410/95 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Τεύχος Β/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Τον Ο.Ε.Υ. του Σουλίου (ΦΕΚ 1951/τ. Β’, 15-6-2012).
 • Την αριθ. 21/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ.
 • Την αριθμ. 2387/03-03-2020 Ανακοίνωση – ΣΟΧ του για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου.
 • Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, που κατατέθηκαν σε συνέχεια της σχετικής Ανακοίνωσης – ΣΟΧ του Δήμου μας.
 • Την παρ. 2 του άρθρου 24 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’).
 • Την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Σουλίου.

Αποφασίζουμε :

Επιλέγονται για πρόσληψη με 2μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οι κάτωθι:

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που διατρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) οι εν λόγω συμβάσεις, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάληψης (19/03/2020) της υπηρεσίας τους.

Η αμοιβή των ανωτέρω προσλαμβανομένων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 και λοιπών σχετικών διατάξεων, και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα και σε βάρος της οικείας πίστωσης των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου.

Τυχόν υπερωριακή απασχόληση των ανωτέρω κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες ή κατά τις ημέρες αργίας θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα.

Οι ανωτέρω προσλαμβανόμενοι καλούνται στις 19 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00΄, να παρουσιαστούν στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Σουλίου για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Οι εργαζόμενοι μετά την λήξη της απασχόλησης τους θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία χωρίς αποζημίωση και χωρίς άλλη διατύπωση πλην της χορήγησης και καταβολής της αναλογίας του επιδόματος αδείας και εορτών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Δήμαρχος Σουλίου
Ιωάννης Σπ. Καραγιάννης

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!