Τριμελής επιτροπή από το δήμο Σουλίου για την εξέταση αιτημάτων ενίσχυσης από ζημιές του σεισμού

Η επιτροπή θα διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες για την ένταξη ή απόρριψη, των αιτήσεων για την ενίσχυση. Τα ποσά.

Share

Τριμελής επιτροπή, για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη στο πρόγραμμα ενίσχυσης από ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο Δήμο Σουλίου στις 21-03-2020 , κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019) απόφασης των Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών, όρισε ο δήμος Σουλίου

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1) Την κ. Λιάκου Ζωϊτσα , Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου, με αναπληρωτή τον κ. Μπότζιο Κωνσταντίνο υπάλληλο του τμ. Οικονομικών Υπηρεσιών .

2) Την κ. Μπουσταντζή Αντιγόνη , αναπλ. προϊσταμένη του τμ. τεχνικών υπηρεσιών , με αναπληρωτή τον κ. Παππά Γρηγόριο προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ- Περιβάλλοντος & Πολ/μίας .

3) Την κ. Αντιγόνη Αναστασιάδου , Κοινωνική Λειτουργό προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του Δήμου Σουλίου , με αναπληρώτρια την Κοινωνική Λειτουργό κ. Τζοβάρα Ελένη .

Η παραπάνω επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, με σκοπό

α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.
β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής.

Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

1.Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

2.Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:
α) Πολύτεκνοι
β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

1.Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους
2.Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
3.Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, Αριθμ. 33862/2019 ΦΕΚ 1699/Β/16-5-2019.

In this article

Join the Conversation