H διαδικασία για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από το σεισμό στο δήμο Σουλίου

Τα δικαιολογητικά και το θεσμικό πλαίσιο

Σε συνέχεια της συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής, για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη στο πρόγραμμα ενίσχυσης από ζημιές που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο Δήμο Σουλίου στις 21-03-2020 σας ενημερώνουμε:

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών το προβλεπόμενο, από την παρ. 1Α του άρθρου 2 της 5808/02-03-2018 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 772 Β ́), αίτημα επιχορήγησης και εντός του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη χρονικού διαστήματος.

Η Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, κατόπιν αναζήτησης και παραλαβής των δικαιολογητικών των δικαιούχων από τους Δήμους.
Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί κατά περίπτωση από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι θα ενισχύονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την χορήγηση επιδόματος (600,00€) πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών.

Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
Επιπλέον εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές:

Πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρίες, με την προσκόμιση επιπλέον των παραπάνω δικαιολογητικών
Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών.
Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
Για την χορήγηση επιδόματος ( έως 6.000,00€) για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής δικαιολογητικά

Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Πρότυπα Έντυπα (Κατεβάστε από εδώ) ή προμηθευτείτε τα από τις εισόδους των δημαρχείων Παραμυθιάς & Αχέροντα
Αίτηση Δικαιούχου
Υπεύθυνες δηλώσεις για συνιδιοκτησία και εξουσιοδότηση
Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές σύμφωνα με την νομοθεσία.
Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων με σκοπό την παροχή κοινωνικής προστασίας σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής είναι:

α) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, ύψους 600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 1).

β) Επιπλέον του ανωτέρω (α), χορήγηση επιδόματος σε ειδικές κατηγορίες θεομηνιόπληκτων (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρίες), ύψους 600,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 1 παρ. 2).

γ) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 2).

δ) Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος στα άτομα που υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ύψους 4.500,00 € (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 άρθρο 3).

Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει σαφώς ότι οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι κοινωνικού χαρακτήρα και ειδικά οι περιπτώσεις (α), (β) και (γ) συνδέονται αποκλειστικά με την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των πολιτών, η κύρια κατοικία των οποίων πλήττεται από φυσικές καταστροφές. Αποσκοπούν δε, στην παροχή βοήθειας και στην υποστήριξη των οικονομικά αδύνατων πληγέντων που περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να ανακάμψουν κατά το συντομότερο δυνατό.

Συνεπώς, για την τελική αναγνώριση των δικαιούχων και τη χορήγηση των ανωτέρω επιδομάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση, βάσει της παρ.2β του άρθρου 2 του ν.δ/τος 57/1973, η αποδεδειγμένη αδυναμία κάλυψης της συγκεκριμένης ανάγκης με ίδιους πόρους, η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται με οποιονδήποτε τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της ζημιάς όσο και τις οικονομικές δυνατότητες, τις οικογενειακές συνθήκες και τις εν γένει ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Ειδικότερα, το προβλεπόμενο επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες, μόνο όταν το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή και η παραμονή τους σε αυτό θεωρείται αδύνατη, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη των πρώτων στοιχειωδών αναγκών τους (π.χ. προσωρινή διαμονή – διατροφή – ρουχισμός).

Αντίστοιχα, το επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/ και αντικατάσταση οικοσκευής αφορά στην εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πολίτες μόνο όταν το κτίριο στο οποίο διαβιούν και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία πλήττεται από φυσική καταστροφή (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 Παράρτημα παρ.2) με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη τόσο για την αντικατάσταση πραγμάτων (π.χ. ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα) ή/ και ηλεκτρικών συσκευών απαραίτητων για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης όσο και για την κάλυψη απλών επισκευαστικών εργασιών που καθιστούν την κατοικία λειτουργική με την έννοια ότι για την εκτέλεσή τους, δεν απαιτείται έκδοση καμίας οικοδομικής άδειας ούτε έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας (π.χ. αλλαγή ειδών υγιεινής, ντουλάπια κουζίνας, ντουλάπια υπνοδωματίων, κουφώματα, πλακάκια).

Τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και μεγέθους της κατοικίας χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση των πληγέντων και την κλιμάκωση της οικονομικής ενίσχυσης με αντικειμενικά κριτήρια (ΚΥΑ 33862/6-5-2019 Παράρτημα παρ.1) και δεν πρέπει να συγχέονται με τον υπολογισμό των ζημιών.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι θέματα που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης δανείων, κλπ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών.

Θεσμικό Πλαίσιο
ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.9.2019 – Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών
ΚΥΑ Αριθ. 5808 /2018 – Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων
Νόμος 4555/2018 άρθρο 271 – Ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων
Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων του ν.δ/τος 57/1973, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Παπαχρήστου Γεώργιος – Μπουσταντζή Αντιγόνη 2666360102

email: [email protected] με θέμα Πληγέντες από τον Σεισμό

In this article

Join the Conversation