6 προσλήψεις ορισμένου χρόνου για την αντιπυρική περίοδο | Οι θέσεις. Από σήμερα οι αιτήσεις

Τα δικαιολογητικά

Στην πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας, προχωρά ο δήμος Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

  • ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων, 5 θέσεις
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας) 1 θέση

Οι υποψήφιοι θα πρεπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν. Επισης θα πρεπε να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων:
– Συνημμένη αίτηση (Συμπληρωμένη).
– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
– Υπεύθυνη δήλωση:
(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.
(2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους στο φορέα αυτόν.

Β) Για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας) όπως για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων (Απαραίτητα δικαιολογητικά Α’) και συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά – τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από σήμερα 30 Απριλίου 2020 ημέρα Πέμπτη μέχρι και 11 Μαΐου 2020 ημέρα Δευτέρα, στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179 (πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.) ή  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!