Αύριο η τελευταία ημέρα αιτήσεων για τις 6 προσλήψεις πυροπροστασίας του δήμου Σουλίου

Ειδικότητες, δικαιολογητικά και έντυπα.

Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προσλήψεις με επιλογή έξι ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (4 μηνών) για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας του δήμου Σουλίου.

Οι ειδικότητες:

 • ΥΕ Εργατών/τριών Γενικών καθηκόντων, 5 θέσεις
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας) 1 θέση

Κύρια προσόντα για τους χειριστές μηχανημάτων:

 1. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄, Τάξης Δ΄ (Π.Δ.31/1990) ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, Ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε.
 2. Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού, Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού, Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.
 3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική (Υπουργική Απόφαση 3486/1979).

Δικαιολογητικά για την ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων:

 • Συνημμένη αίτηση (Συμπληρωμένη).
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση (1, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 2, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους στο φορέα αυτόν.)

Δικαιολογητικά για την ειδικότητα ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (τσάπας):

 • Συνημμένη αίτηση (Συμπληρωμένη).
 • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση (1, ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007. 2, ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 και αν ναι, σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης τους στο φορέα αυτόν.)
 • Συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά – τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179 (πληροφορίες: τηλ. 2666360132 κ. Μαραζόπουλος Αθ.) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση.

 

In this article

Join the Conversation