Το πρωτοδικείο Θεσπρωτίας για την λειτουργία του δικαστηρίου

Μέχρι 31 Μαΐου

Η Προϊσταμένη Προέδρου Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, αφού έλαβε υπόψη της τη με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Υγείας – Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β ́, 1857/15-05-2020) με θέμα: «Επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 16.5.2020 έως και 31.5.2020», ορίζει, με την επιφύλαξη νεότερης Πράξης, τα κάτωθι για το εν λόγω χρονικό διάστημα:

1]Κατά το χρονικό διάστημα από την 16η Μαϊου 2020 έως και την 31η Μαϊου 2020 εξακολουθεί να είναι σε ισχύ η αναστολή της εκδίκασης των δικών ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και συνεπώς καμία δίκη δεν θα διεξαχθεί πλην των αναφερόμενων στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15-5-2020).

2] Κατάθεση δικογράφων (κλήσεων για υποθέσεις που ματαιώθηκαν πριν την 13.3.2020, αγωγών, αιτήσεων διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, ενδίκων μέσων κ.λ.π.) θα πραγματοποιείται από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος (26650-22190), ( ώστε να καθορισθεί συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης των πληρεξούσιων Δικηγόρων και να αποφευχθεί η ταυτόχρονη αθρόα είσοδος Συνηγόρων και διαδίκων και η άσκοπη αναμονή τους στο χώρο του Πρωτοδικείου.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ να μην εισέρχεσθε στο κτίριο χωρίς προστατευτική μάσκα, χρήση της οποίας πρέπει να γίνεται από όλους τους πληρεξούσιους Δικηγόρους, τους Γραμματείς, τους διαδίκους και τους πολίτες. Ουδείς θα εισέρχεται στα γραφεία των Γραμματέων του Πολιτικού Τμήματος, αλλά θα παραμένει στον προθάλαμο του τελευταίου, μετά την ενημέρωση των ανωτέρω για την υπόθεση που τον αφορά, ευρισκόμενος στην είσοδο του γραφείου τους. Πρέπει να τηρείται απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και ως εκ τούτου, επιτρεπτή είναι η ταυτόχρονη παραμονή στον ως άνω προθάλαμο μόνο τριών (3) ατόμων. Σε περίπτωση που δεν θα είναι εφικτή η παράδοση και παραλαβή των επικυρωμένων αντιγράφων των δικογράφων την ίδια ημέρα, θα υπάρξει συνεννόηση μεταξύ του αρμόδιου Γραμματέα και του πληρεξούσιου Δικηγόρου για την ημερομηνία, ώρα και τρόπο παραλαβής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α) Δεν θα κατατίθενται κλήσεις για επαναφορά υποθέσεων που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής (13-03-2020 και εφεξής), διότι για όσες εξ αυτών δικάζονται κατά τις ειδικές διαδικασίες, τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και την παλιά τακτική διαδικασία αναμένουμε σχετική νομοθετική ρύθμιση για τον τρόπο επαναφοράς τους, οι δε υποθέσεις της νέας τακτικής διαδικασίας θα προσδιορισθούν οίκοθεν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο πληρεξούσιος Δικηγόρος ή ο ενδιαφερόμενος πολίτης επικαλούνται επείγουσα ανάγκη άμεσης επαναφοράς κάποιας υπόθεσης, το σχετικό αίτημα θα αντιμετωπίζεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος (τηλ. 26650-22190) και εφόσον κριθεί το κατεπείγον αυτού από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.
Β) Δεν θα κατατίθενται προτάσεις και προσθήκη αντίκρουση νέας και παλαιάς (20 ημερών) τακτικής διαδικασίας. Κλεισίματα φακέλων που εκκρεμούν από συζητηθείσες προ της 13.3.2020 υποθέσεις όλων των διαδικασιών δεν θα πραγματοποιηθούν επί του παρόντος μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

3] Αντίγραφα πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, διαταγών πληρωμής, διαταγών απόδοσης χρήσης μισθίου και λοιπών εγγράφων θα δίδονται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Πολιτικού(26650- 29583/29589) αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση([email protected] ή [email protected] ) ή του Ποινικού Τμήματος αντίστοιχα (26650-29587 /29585) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) και θα παραδίδονται στον προθάλαμο του πολιτικού ή ποινικού Τμήματος αντίστοιχα, από τις 9.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ.., σε συγκεκριμένη ώρα, που θα καθορίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αρμόδιου Γραμματέα και των ενδιαφερόμενων πληρεξούσιων Δικηγόρων ή των εχόντων έννομο συμφέρον πολιτών (όταν επιτρέπεται η χορήγηση σχετικών εγγράφων στους τελευταίους).

4] Η διεκπεραίωση των λοιπών ζητημάτων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Ποινικού Τμήματος (πλην της χορήγησης αντιγράφων ποινικών αποφάσεων, για την οποία έγινε λόγος αμέσως ανωτέρω και των ζητημάτων του Ανακριτικού Γραφείου για τα οποία δεν εμπεριέχεται στην παρούσα ειδικότερη πρόβλεψη, λόγω του σε κάθε περίπτωση επείγοντος χαρακτήρα τους, που κρίνεται από την αρμόδια Ανακρίτρια), θα πραγματοποιείται από τις 08.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ., μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Ποινικού Τμήματος (26650- 29587/28065), ώστε να καθορισθεί συγκεκριμένη ώρα προσέλευσης των πληρεξούσιων Δικηγόρων για να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η άσκοπη αναμονή τους. Ουδείς θα εισέρχεται στα γραφεία των Γραμματέων, αλλά αφού ενημερώνει σχετικά αυτούς έμπροσθεν της εισόδου του γραφείου τους, για το ζήτημα που τον αφορά, θα παραμένει στον υπάρχοντα προθάλαμο.

5] Αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τη Γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος (τηλ. 26650- 29583/29589) ή τη Γραμματεία του Ποινικού Τμήματος (τηλ. 26650- 29587/28065) και θα χορηγούνται με τον τρόπο που θα γνωστοποιείται από τους αρμόδιους Γραμματείς. Η εξυπηρέτηση των πληρεξούσιων Δικηγόρων και πολιτών δεν θα γίνεται με φυσική παρουσία εντός του γραφείου του αρμόδιου τμήματος, αλλά με παραμονή αυτών στον προθάλαμο.

6] Κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 της αναφερόμενης στο εισαγωγικό τμήμα της παρούσας ΚΥΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ: 1) Να γίνεται χρήση μάσκας και αντισηπτικού όχι μόνο από τους Δικαστές και τους Γραμματείς, αλλά και από τους Συνηγόρους και τους διαδίκους. Αντισηπτικό θα υπάρχει στον ως άνω χώρο αναμονής (προθάλαμο γραφείων). 2) Να τηρείται απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου. 3) Να τηρούνται από τους πληρεξούσιους Δικηγόρους και του πολίτες τα ραντεβού που θα καθορίζονται, κατόπιν συνεννόησής τους με τους αρμόδιους Γραμματείς.

7] ΤΗΛΕΦΩΝΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: Σε περίπτωση κατά την οποία ένας πολίτης ή Δικηγόρος κρίνει ότι επείγει η αντιμετώπιση μίας ειδικής περίπτωσης, θα μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 26650-29583/29589 (Πολιτικό Τμήμα) και (Ποινικό Τμήμα) 26650- 29587/28065/29585 και 26650-22190 (Διεύθυνση Γραμματείας), αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Γραμματείας του Πρωτοδικείου ([email protected]), ώστε να προσδιορισθεί και η ακριβής ώρα προσέλευσης και εξυπηρέτησής του από τον αρμόδιο υπάλληλο.

8] Σε κάθε περίπτωση ισχύουν όλα όσα επιπλέον προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4684/2020 και της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ενώ ζητήματα που δεν έχουν προβλεφθεί με την παρούσα πράξη θα ρυθμισθούν με νεότερη, μετά την ομαλή επαναλειτουργία του Πρωτοδικείου και την έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, που αναμένουμε αναφορικά με τον τρόπο επαναφοράς των υποθέσεων που δεν εκδικάσθηκαν λόγω της ισχύουσας από 13-03-2020 αναστολής.

In this article

Join the Conversation