Η επιτροπή του διαγωνισμού για την ενίσχυση της ύδρευσης Καρυωτίου

Ονόματα

Share

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «Eνίσχυση ύδρευσης Τ.Κ Καρυωτίου Δήμου Σουλίου» προϋπολογισμού 177.419,35€ χωρίς Φ.Π.Α 24%),το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Το φυσικό  αντικείμενο αφορά εργασίες αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην κοινότητα Καρυωτίου και τμήματος εσωτερικού δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER», με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1 και πόρους του Δήμου Σουλίου.

Με την αρ. 06/2020 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 67ΑΠΩ1Α-658) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. ) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

In this article

Join the Conversation