Ποιοι απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη | Η απόφαση

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΔΥΑΥΓΕΙΑ

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΔΥΑΥΓΕΙΑ, με καθυστέρηση σχεδόν ενός μήνα, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της συνεδρίασης της 29 Απριλίου για την απαλλαγής δημοτικών τελών λόγω των εκτάκτων μέτρων της πανδημίας.

Η απόφαση.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδήμαρχου οικονομικών Φάνη Μπέλλου ,προτείνεται:

α) Απαλλαγή καταβολής των τελών Διαμονής παρεπιδημούντων
β) Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων
γ) Απαλλαγή καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
δ) Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για τα δημοτικά κτίρια ( που έχουν εκμισθωθεί με σχετικές αποφάσεις και διακόπηκε η λειτουργία τους).
ε) Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ( τη μη βεβαίωση της αναδρομικής είσπραξης των αυξήσεων που αποφασίστηκε με την αριθ. 171/2019 απόφαση Δ.Σ , για όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τις κατοικίες, για το Α΄ τρίμηνο του 2020) .

Με την απόφαση αυτή να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. Συγκεκριμένα προτείνουμε την:

α) Απαλλαγή καταβολής των τελών Διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%
Προτείνεται για έξι μήνες, από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
Ποσό απαλλαγής κατ’ εκτίμηση 3.000 ευρώ.

β) Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5%
Προτείνεται για έξι μήνες, από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
Ποσό απαλλαγής κατ’ εκτίμηση 20.000 έως 30.000 ευρώ.

γ) Απαλλαγή καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων
Προτείνεται για όλο το έτος 2020, από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 διότι εκτός των ειδικών μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 , η συγκεκριμένη κατηγορία θίγεται λόγω των εργασιών του έργου «Αποχέτευσης Εσωτερικού Δικτύου Ακαθάρτων του Δήμου Σουλίου», έργο το οποίο εκτελούνταν πριν την κρίση και θα συνεχίσει να εκτελείται για όλο το 2020.
Ποσό απαλλαγής κατ’ εκτίμηση 12.000 ευρώ.

δ) Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για τα δημοτικά κτίρια (που έχουν εκμισθωθεί με σχετικές αποφάσεις και διακόπηκε η λειτουργία τους).
Προτείνεται για έξι μήνες, από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
Ποσό απαλλαγής κατ’ εκτίμηση 3.500 ευρώ.

ε) Απαλλαγή «ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων»
Προτείνεται η μη βεβαίωση της αναδρομικής είσπραξης των αυξήσεων που αποφασίστηκε με την αριθ. 171/2019 απόφαση Δ.Σ , για όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τις κατοικίες, για το Α΄ τρίμηνο του 2020) .

Ποσό απαλλαγής κατ’ εκτίμηση 35.000 το μήνα ( 70.000 έως 105.000 ευρώ.) Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι αν η παραπάνω απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους γινόταν μόνο για όλες τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τι λειτουργιά τους λόγο των μέτρων τότε το ποσό απαλλαγής θα ανέρχονταν σε 15.000 μηνιαίως ποσό πολύ μικρότερο του μέτρου του οποίου προτείνουμε 35.000 μηνιαίως και το οποίο είναι οριζόντιο για όλα τα νοικοκυριά και τις επιxηρήσεις που πλήττονται.

Με την παρούσα εισήγησή μας, προβαίνουμε έμπρακτα στην ανακούφιση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων απαλλαγών από τα τέλη ξεπερνώντας κατά πολύ σε όλες τις προτάσεις (α, β, γ, δ,ε) τις ισχύουσες διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-32020 αρθ.2 και ΦΕΚ 68/20.03.2020 αρθ.37 παρ 7,8,9) που ορίζουν ότι μπορεί να απαλλάσσονται για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και σε συγκεκριμένες κατηγορίες και στην περίπτωση αυτή οι απαλλαγές των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε, θα ήταν αντίστοιχα ( 0-0-3.500-400-45.000) σύνολο 50.000 για περίοδο 3 μηνών κατ’ εκτίμηση.

Οι παραπάνω προτεινόμενες απαλλαγές όπως τέθηκαν στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε, είναι αντίστοιχα (3.000-20.000-12.000-3.000-70.000) σύνολο 110.000 κατ΄ εκτίμηση έως και 130.000 ευρώ για περίοδο 3 μηνών. Οι προτεινόμενες απαλλαγές που εκτιμώνται στο σύνολό τους από 110.000 έως 130.000 ευρώ θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο, ν΄ αποφασίσει σχετικά. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση –η οποία είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή κατά την οποία οι δημοτικοί σύμβουλοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Από τη διαλογική συζήτηση προέκυψε ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφωνούν με τις προτάσεις της εισήγησης αλλά από πλευράς του κυρίου Κάτσιου Νικόλα ζητήθηκε να προστεθεί στην παραπάνω εισήγηση : « η απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει η περιορίσει την λειτουργία τους καθώς και για τα νοικοκυριά των οποίων έστω και ένα μέλος εντάσσετε στους ΚΑΔ των κλαδών που πλήττονται από την πανδημία για διάστημα 4 μηνών» και να τεθεί σε ψηφοφορία.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφήσει μεταξύ των δύο προτάσεων.

1.- πρόταση ως έχει η εισήγηση ( α,β,γ.δ,ε)
2.- πρόταση ως έχει η εισήγηση (α,β,γ,δ,ε) συν την πρόταση του κ. Κάτσιου Νικόλαου, (ζ): «την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει η περιορίσει την λειτουργιά τους καθώς και για τα νοικοκυριά των οποίων έστω και ένα μέλος εντάσσετε στους ΚΑΔ των κλαδών που πλήττονται από την πανδημία για διάστημα 4 μηνών»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη, την αριθμ. 62/2020 απόφαση – εισήγηση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουλίου, τις
παρ. 7,8,9 του άρθρου 37 της Π.Ν.Π 68/20-3-2020, τις αριθ. 88/2017 ,171/2019, 251/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου , περί επιβολής τελών και δικαιωμάτων Δήμου
Σουλίου, τις διατάξεις του αρ. 72, παρ. 1, περ. (ιστ΄) του ν. 3852/2010, τις διατάξεις του αρ. 79, παρ. 1, του ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη λήψη έκτακτων μέτρων οικονομικής στήριξης από το Δήμο Σουλίου για επιχειρήσεις και πολίτες, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με την πρόταση της παράταξης « ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ» η οποία και έλαβε 14 ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ: Κάτσιος Νικόλαος, Ζορκάδης Δημήτριος, Αλεξίου Ντόκου Παναγιώτα, Χρήστου Δημήτριος, Σουλάκης Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Μπάλλας Φώτιος, Καγκιούζης Ανδρέας, Γώγος Νικόλαος, Μπάμπας Ανδρέας, Σοφίας Δονάτος, Δήμας Βασίλειος, Κουτσής Ηλίας και Χρήστου Ηλίας Δημήτρης, τα οποία είναι τα κάτωθι:

α) Απαλλαγή καταβολής των τελών Διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
β) Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5% από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
γ) Απαλλαγή καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από 01/01/2020 έως και 31/12/2020
δ) Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για τα δημοτικά κτίρια (που έχουν εκμισθωθεί με σχετικές αποφάσεις και διακόπηκε η λειτουργία τους) από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
ε) Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων », (η μη βεβαίωση της αναδρομικής είσπραξης των αυξήσεων που αποφασίστηκε με την αριθ. 171/2019 απόφαση Δ.Σ , για όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τις κατοικίες, για το Α΄ τρίμηνο του 2020).
ζ) Απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει η περιορίσει την λειτουργιά τους καθώς και για τα νοικοκυριά των οποίων έστω και ένα μέλος εντάσσετε στους ΚΑΔ των κλαδών που πλήττονται από την πανδημία για διάστημα 4 μηνών

Η πρόταση ( απόφαση – εισήγηση, αριθμ. 62/2020 της Οικονομικής Επιτροπής), έλαβε 13 ψήφους από τους Δημοτικούς Συμβούλους, κ.κ: Παππάς Κωνσταντίνος, Παππάς Παναγιώτης, Ντρίτσου Μαρία, Δημητρίου Φώτιος, Γκέγκας Ανδρέας, Μπέλλος Θεοφάνης, Καλόγηρος Βασίλειος, Αθανασίου Νικόλαος, Ντάγκας Γεώργιος, Στεφάνου Κωνσταντίνος, Κώτση Μάστορα Άννα, Κωσταράς Σταύρος και Αναστασόπουλος Δανιήλ και έχει ως εξής:

α) Απαλλαγή καταβολής των τελών Διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
β) Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5% και κέντρων διασκέδασης-ζωντανής μουσικής 5% από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
γ) Απαλλαγή καταβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από 01/01/2020 έως και 31/12/2020
δ) Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων για τα δημοτικά κτίρια (που έχουν εκμισθωθεί με σχετικές αποφάσεις και διακόπηκε η λειτουργία τους) από 01/01/2020 έως και 30/06/2020.
ε) Απαλλαγή ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων », (η μη βεβαίωση της αναδρομικής είσπραξης των αυξήσεων που αποφασίστηκε με την αριθ. 171/2019 απόφαση Δ.Σ , για όλους τους επαγγελματικούς χώρους και τις κατοικίες, για το Α΄ τρίμηνο του 2020).

Υπέρ της πρότασης της παράταξης « ΤΟΠΟΣ ΑΞΙΩΝ» , ψήφησε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, κ. Καλόγηρος Γεώργιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 49/2020.-

In this article

Join the Conversation