Αναδοχος για το νέο παρκέ στο κλειστο γυμναστήριο Παραμυθιάς

Συνολικής αξίας  65.165,10€

Με ομόφωνη απόφαση της, η οικονομική επιτροπή του δήμου Σουλίου, εγκρίνει το αριθ. ΙΙ από 22-5-2020 Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού – Ανάδειξης οριστικού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς:

Κατακυρώνει στην εταιρεία «ΣΙΛΓΟΤΝΣ ΕΠΕ » με ΑΦΜ: με ΑΥΜ:998616282- , την προμήθεια με τίτλο :Προμήθεια ξύλινου αθλητικού δαπέδου (παρκέ) για το κλειστό γυμναστήριο Παραμυθιάς ,με συνολική συμβατική αξία του προσφερόμενου είδους 52.552,50€ πλέον του αναλογούντος Υ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας  65.165,10€ συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ 24%, γιατί
κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικα κατακύρωσης σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 1632/12-02-2020 Διακήρυξη.

In this article

Join the Conversation