Επαναληπτική διαδικασία για την παραχώρηση θέσης περιπτέρου στο Γαρδίκι σε ΑμεΑ, πολυτέκνους ή πολεμιστές Κύπρου

Απο 14 μέχρι 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), Πολυτέκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Σουλίου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση μίας (1) θέσης περιπτέρου, με την καταβολή αντίστοιχου ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο κοινοχρήστου χώρου που καταλαμβάνει η κατασκευή περιπτέρου (κουβούκλιο) ως εξής:

Για την θέση στην Κοινότητα Γαρδικίου, παραπλεύρως του κεντρικού δρόμου-διακλάδωση προς συνοικισμό Μανδρότοπο, στο ποσό των 20,00 €/ετησίως ανά τ.μ., όπως ορίζεται με την αρ.31/2020 απόφαση Δ.Σ.

Για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου εκτός της κατασκευής του περιπτέρου (κουβούκλιο), θα ισχύει η επιβολή του ετήσιου τέλους 20€ ανά τ.μ. όπως αυτή καθορίζεται με την αρ.251/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α) άτομα με αναπηρία (67% και άνω) (Α.με.Α.),
β) πολύτεκνοι και
γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πληροφορίες, αίτηση, καθώς και προκήρυξη μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν ατελώς, από το γραφείο αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Σουλίου (1ος Όροφος) Τηλ. επικοινωνίας: 2666360113, αρμόδια υπάλληλος: Τσάκου Παρασκευή

In this article

Join the Conversation