Κληρώνει… για την επιτροπή του διαγωνισμού για το σχολείο Bvlgari

Tην Δευτέρα 13 Ιουλίου

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04.12.2017(ΦΕΚ 4841 Β′) απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης του έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ : ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ» της Πράξης : «ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ : Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης» προϋπολογισμού: 1.814.516,13€ χωρίς Φ.Π.Α ή 2.250.000,00 (με Φ.ΠΑ 24%). το οποίο εμπίπτει στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Το φυσικό αντικείμενο αφορά εργασίες ανάδειξης και ανάπλασης του κτιρίου Βούλγαρη και του περιβάλλοντα χώρου. Παραμυθιάς. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 [Κωδικός MIS 5019465]. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών [ΣΑΕ 1551, Κωδικός εναρίθμου 2018ΣΕ15510008].

Με την αρ. 06/2020 απόφαση Δημάρχου Σουλίου (ΑΔΑ: 67ΑΠΩ1Α-658) ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ. της παρ. 5.4.1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841 Β′) σε ετήσια βάση, είναι διμελής και αποτελείται από τους: α) Παππά Γρηγόριο – ΠΕ Περιβαλλοντολόγο. β) Ντρίτσο Γεώργιο – ΠΕ Πληροφορικής. Έργο της επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της επιτροπής διαγωνισμού του ως άνω έργου και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ. ) μέσω της ιστοσελίδας http://mimed.ggde.gr

In this article

Join the Conversation