150.000 ευρώ στον δήμο Σουλίου για αντιπλημμυρικά έργα

Απο το υπουργείο υποδομών

Με αποφαση του υπουργείου υποδομών,  εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού και διάθεσης ισόποσης πίστωσης ποσού Εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572, και διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στον Δήμο Σουλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών λόγω διάβρωσης από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δήμο Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας »

Η Αναθέτουσα Αρχή, η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου του θέματος θα οριστεί με απόφαση του Δήμου Σουλίου.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται με την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτομάτως στο ποσό της σύμβασης που θα προκύψει, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ΦΠΑ, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!