2 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Μεχρι 22 22 Ιουλίου οι αιτήσεις

Ο Δήμος Σουλίου, σε συνέχεια της αριθμ. 87/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 13/09/2020, δύο (2) άτομα, για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού Covid-19, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά  – Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρων Δύο (2) Δεν Απαιτούνται. Από την υπογραφή της σύμβασης έως και 13/09/2020
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την συνημμένη αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

– Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται:

(1) ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

(2) ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) και πιστοποιητικό γέννησης (για άγαμους).

Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω επείγουσας ανάγκης,  μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος) του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179, από 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και 22 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη (πληροφορίες: τηλ. 2666360132, κ. Μαραζόπουλος Αθ.).

Η παρούσα ανακοίνωση, η σχετική αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα διατίθεται στην έδρα του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς), στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ

και την υπεύθυνη δήλωση από εδώ

In this article

Join the Conversation