Η παραχώρηση της χρήσης και η διάθεση των χώρων θα γίνει σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3769/΄09, του άρθρ. 19 του Β.Δ. 24-9/20.10.΄58 (δικαίωμα χρήσης κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών), καθώς και κάθε σχετικής ισχύουσας διάταξης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από 24/7/2020 ημέρα Παρασκευή  έως και την 31/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (κατά περίπτωση):

  1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
  2. Άδεια λαϊκής αγοράς
  3. Άδεια Κυριακάτικης αγοράς
  4. Άδεια υπαίθριου εμπορίου
  5. Διοικητική άδεια του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017 κατά περίπτωση
  6. Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης
  7. Πιστοποιητικό υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  8. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (για αλλοδαπούς)
  9. Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή πυροσβεστήρα.
  10. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών αποδέχεται τα όσα αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό.

*Τη βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας  εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17)

Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:

αβεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,

β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,

γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,

δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,

ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται είτε ατομικά από τον ενδιαφερόμενο, είτε με εξουσιοδότηση προσώπου, θεωρημένη από Κ. Ε. Π. ή άλλη δημόσια αρχή, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου μας, είτε ταχυδρομικά.  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης λαμβάνεται αυτή της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ. ή της εταιρίας Courrier.

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Δήμο σύμφωνα με όσα στο άρθρο 285 του ν.3463/2006 αναλυτικά αναφέρονται.

Το τέλος χρήσης των χώρων της εμποροπανηγύρεως, ανά παράπηγμα διαστάσεων 6Χ3 ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) για τα δέκα οχτώ (18) παραπήγματα, καθώς και για τα τέσσερα (4) παραπήγματα που θα διατεθούν με κλήρωση για τη διάθεση παραδοσιακών γλυκισμάτων και παγωτών, όπως παγωτό χωνάκι, λουκουμάδες, χαλβάς και για τα υπόλοιπα εννέα (9) παραπήγματα  διαστάσεων 3Χ3 στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250,00€) ευρώ.

Επίσης θα διατεθούν 30 μέτρα (τρέχον μέτρο) δίπλα από την πλατεία, με τέλος χρήσης εξήντα (60€) ευρώ ανά τρέχον μέτρο.

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιηθεί μετά τις  31/7/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε την κα Τσάκου Παρασκευή στο τηλέφωνο 2666360113 και την κα Μπαλάσκα Φρειδερίκη στο τηλέφωνο 2666360106

Κατεβάστε την αίτηση από εδώ