Η προκήρυξη για τις 14 θέσεις στην καθαριότητα των σχολείων. Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

Αιτήσεις και δικαιολογιτικά

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σουλίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση: [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από Τετάρτη 26-08-2020  έως και Παρασκευή  28-08-2020 όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’)

Επισημαίνεται ότι:

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν μόνο το συνημμένο έντυπο αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Δήμου Σουλίου
  • Δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί στην ενότητα Δ της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ο αριθμός των ανατεθείσων αιθουσών διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’) που τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 52878/21.08.2020 (ΦΕΚ 3485/22.08.2020 τεύχος Β’) για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα, οι φορείς θα αναζητούν αυτεπαγγέλτως τη σχετική βεβαίωση από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου για την κατάταξη των υποψηφίων.
  • Η ευθύνη της: α) ορθής συμπλήρωσης της αίτησης και β) προσκόμισης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην τιθέμενη προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την πρόσληψή τους είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δεκτές θα γίνονται ΜΟΝΟ ενυπόγραφες αιτήσεις

In this article

Join the Conversation