Διαγωνισμός 200.000€ για οχήματα, μηχανήματα εργων & εξοπλισμων

Η προκήρυξη

Ο Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Σουλίου»

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 162.000,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικού ποσού 200.880,00€ και υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ Α: «Εκσκαφέας –Φορτωτής» αξίας 90.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 111.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος ΦΠΑ (CPV: 43262000-7 Μηχανήματα εκσκαφής).

ΤΜΗΜΑ Β : «ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ–ΗΜΙΚΑΜΠΙΝΟ», τεμάχια 2, εκτιμώμενης αξίας 55.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 68.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (CPV:34131000-4 Ημιφορτηγά).

ΤΜΗΜΑ Γ : ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ», τεμάχια 2, εκτιμώμενης αξίας 17.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 21.080,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (CPV: 34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού).

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου καθώς και από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ (Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 055 αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ05500010) κατά 180.000,00€ και από το Δήμο Σουλίου κατά 20.880,00€. Το συνολικό ποσό της δαπάνης έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2020 στον ΚΑ: 64-7131.001.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών:

Σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης για το χωματουργικό μηχάνημα και τα
εξαρτήματα του.

Σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης για τα οχήματα ημιφορτηγά.

Σε σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης για τoυς αλατοδιανομείς.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει ποιότητας – τιμής για τα τμήματα Α & Β και βάσει τιμής για το τμήμα Γ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Σουλίου, Δ/νση T.Υ-Πολ/μίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουλίου, τηλ.2666360127,
fax:2666029122, email:[email protected], αρμόδιος υπάλληλος Παππάς Γρηγόριος, που εδρεύει στο δημαρχιακό κατάστημα
(Δ/νση Κ.Καραμανλή 179, Παραμυθιά 46200)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου.

In this article

Join the Conversation