H νέα διεπιστημονική ομάδα έργου για την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου Σουλίου

Ονόματα και αντικείμενο

Με αποφαση του δημάρχου Σουλίου Γιαννη Καραγιάννη, συγκροτήθηκε η  διεπιστημονική ομάδα εργου (Δ.Ο.Ε.) για τη σύνταξη σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου Σουλίου, αποτελούμενη από ακόλουθα μέλη:

1. Μπέλλος Θεοφάνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου.
2. Λιάκου Ζωίτσα, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
3. Παππάς Γρηγόριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
4. Μαραζόπουλος Αθανάσιος, Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.
5. Ντρίτσος Γεώργιος, Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
6. Καλογήρου Ειρήνη, Επιστημονικός Συνεργάτης.

Έργο της Δ.Ο.Ε. είναι η σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου, σε δύο (2) επιμέρους διακριτές φάσεις, ως εξής:

Πρώτη Φάση:

Σύνταξη σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού Δήμου Σουλίου
Αρχικά η Δ.Ο.Ε. καθορίζει τη δομή και το αναγκαίο περιεχόμενο για τον προσδιορισμό και τη διατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον περιγραφικά και αξιολογικά στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Σουλίου καθώς και των δημοτικών δομών, υποδομών και υπηρεσιών του.

Η περιγραφή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα αφορά στα βασικά γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου Σουλίου και τις σχετικές αλληλοεξαρτήσεις αυτού με τους γειτονικούς ΟΤΑ και την ευρύτερη περιοχή σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας, καθώς και τα βασικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Σουλίου .

Για την αποτύπωση και περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η Δ.Ο.Ε. χρησιμοποιεί διαθέσιμα στοιχεία και υπάρχουσες μελέτες των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και κάθε άλλη αξιόπιστη πηγή άλλων φορέων και υπηρεσιών, δυνάμενη να συμβάλλει στη πληρέστερη και ακριβέστερη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως στατιστικά δεδομένα, πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες, κλπ. Εάν κρίνει σκόπιμο, η Δ.Ο.Ε. μπορεί, επιπροσθέτως, να χρησιμοποιήσει ειδικά ερωτηματολόγια και να ζητήσει προφορικά τις απόψεις και γραπτά τις εισηγήσεις και προτάσεις εκπροσώπων των δημοτικών οργάνων της διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου, καθώς και των τοπικών φορέων, των πολιτών, ειδικών επιστημόνων, κλπ.

Ακολούθως, η Δ.Ο.Ε. αφού συλλέξει, καταγράψει και συνεκτιμήσει όλες τις συνιστώσες της υφιστάμενης κατάστασης, προβαίνει στη διατύπωση:
1. των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης τα οποία είναι σκόπιμο να αντιμετωπιστούν από το Δήμο Σουλίου κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο (2020-2023), ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας,
2. των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων του Δήμου Σουλίου ως προς τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών υπηρεσιών,
3. των δυνατοτήτων και των υφιστάμενων αδυναμιών των υπηρεσιών του Δήμου και του Νομικού Προσώπου του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση, και
4. των ευκαιριών και των περιορισμών που παρουσιάζονται ή/και επενεργούν στο Δήμο από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

Στη συνέχεια, η Δ.Ο.Ε. συγκεκριμενοποιεί τη στρατηγική του Δήμου και τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες, μέσω:
1. της διατύπωσης του αναπτυξιακού οράματος για τη περιοχή του Δήμου Σουλίου και των κατευθυντήριων αρχών που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,
2. του προσδιορισμού της στρατηγικής του Δήμου Σουλίου, δηλαδή των γενικών στρατηγικών στόχων προκειμένου να πετύχει το όραμά του, και
3. του προσδιορισμού των αναπτυξιακών του προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οποίες θα διαρθρωθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Συντασσομένου του συνόλου των παραπάνω περιγραφικών και αξιολογικών στοιχείων προκύπτει το σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σουλίου, το οποίο η Δ.Ο.Ε. υποβάλλει στο Δήμαρχο.

Δεύτερη Φάση:

Σύνταξη σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σουλίου
Η Δ.Ο.Ε., λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σουλίου, μετά και την περαίωση των (περιγραφομένων στις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/2007) σταδίων και διαδικασιών διαβούλευσης που έχουν στο μεταξύ ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό της διοίκησης του Δήμου, προβαίνει στην επεξεργασία και σύνθεση των προτάσεων των δημοτικών υπηρεσιών, των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου, περιλαμβανομένων και των προτάσεων που προέκυψαν από τις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης με τους πολίτες, τους τοπικούς φορείς και τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, και συντάσσει, σε τελική διατύπωση, το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου το οποίο και υποβάλλει στο Δήμαρχο.

Το περιεχόμενο και η δομή του σχεδίου πρέπει να είναι σύμφωνο και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις ενότητες και κεφάλαια που αναφέρονται στα άρθρα 1-8 της αριθ. 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΥΠΕΣΔΔΑ) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (ΦΕΚ Β’ 534).

Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σουλίου, ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Η Δ.Η Δ.Ο.Ε. θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών της ομάδας, ορίζεται ο Μπέλλος Θεοφάνης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου.

In this article

Join the Conversation