Η τοποθέτηση των προσλήψεων στα οχτάμηνα της κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Σουλίου | Ονόματα

+ ο τομέας δραστηριότητάς

Η πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι ωφελούμενων του προγράμματος του Προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ.. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020, για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/Συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων», για να απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, στις υπηρεσίες του Δήμου μας (ως επιβλέπων φορέας), για οκτώ (8) μήνες, από 01/10/2020 έως και 31/05/2021, ανακοινώθηκε από τον δήμο Σουλίου:

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ». Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ. Με τη λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της ΙΔ.1 του Ν.4152/2013.

 

In this article

Join the Conversation