Εξοικονομώ: Εντός Δεκεμβρίου οι αιτήσεις στην Ήπειρο. Κριτήρια και ποσοστά | Του Νίκου Σπυρόπουλου*

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες

Ένα ακόμη πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας .Το τρίτο κατά σειρά πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ΄ οίκον έχει προκηρυχθεί και μέσα στον Δεκέμβριο ξεκινούν οι αιτήσεις στην Ήπειρο και στον Δήμο μας (ΣΟΥΛΙΟΥ) και συγκεκριμένα στις 11/12/2020, τίτλος του προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».Είναι ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατά την αποψή μου, αλλά από τις απόψεις των πελατών μου που έχουν ενταχθεί στα προηγούμενα προγράμματα εξοικονομήσης κατοίκον Ι και ΙΙ , έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό η ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών τους στις οποίες έχει εφαρμοστεί.

Όπως τα προηγούμενα προγράμματα έτσι και αυτό έχει προϋποθέσεις για την ένταξη κάποιου ,όπως :

Α. κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν:

Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία, καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί μεταξύ άλλων τις εξής γενικές προϋποθέσεις:
– Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
– Υφίσταται νόμιμα.
– έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Β . εισοδηματικές κατηγορίες και η αντίστοιχη επιδότηση

Γ. παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν βάσει των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρητή και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
1) Αντικατάσταση κουφωμάτων
– Υποχρεωτική ανακύκλωση ή απόρριψη των υφιστάμενων κουφωμάτων σε νομίμως λειτουργούντες χώρους απόρριψης υλικών (αντικαθιστώ – ανακυκλώνω).
– Δυνατότητα αντικατάστασης υαλοπινάκων σε κτίρια προστατευόμενα ή ιστορικής αξίας ή ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.
2) Τοποθέτηση/αντικατάσταση θερμοκάλυψης κελύφους
3) Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης
– Επιλέξιμη παρέμβαση θεωρείται και η αποξήλωση καυστήρων πετρελαίου και των σχετικών δεξαμενών.
– Καταργείται η επιλεξιμότητα για καυστήρες πετρελαίου.
– Καταργείται η επιλεξιμότητα για ενεργειακά τζάκια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4) Σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση ΑΠΕ
– Υποχρεωτική εγκατάσταση για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ.
5) Παρεμβάσεις ενεργειακής αυτονομίας
5.1) Συστήματα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
– Επιλέξιμα μόνο εφόσον η κατοικία αναβαθμίζεται, με τις κύριες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, σε ενεργειακή κατηγορία τουλάχιστον Β+.
– Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση φ/β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (net metering).
5.2) Συστήματα αποθήκευσης
Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού.
6) Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
– CE πιστοποιημένες.
– Επιλέξιμες μόνο οι συσκευές που είναι κατάλληλες, βάσει προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ, και προορίζονται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.
7) Παρεμβάσεις έξυπνων συστημάτων (Smart Home)
– Ψηφιακά συστήματα και τεχνολογίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας:
α) Εξυπνου φωτισμού (π.χ. έξυπνες πρίζες, φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης LED).
β) Εξυπνης διαχείρισης του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες).
γ) Απομακρυσμένου ελέγχου (π.χ. έξυπνοι αισθητήρες διαρροής, υγρασίας κ.λπ.).
8) Λοιπές επιλέξιμες κοινόχρηστες παρεμβάσεις (πολυκατοικίες)
8.1) Αναβάθμιση ανελκυστήρα
– Επιλέξιμες μόνο οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για την πιστοποίηση ανελκυστήρων (ΚΥΑ 28425/2008) και η υποχρεωτική εγκατάσταση inverter στους ανελκυστήρες προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος δίχως να επηρεάζονται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά τους.
8.2) Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού

Δ. Μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τα 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει περισσότερες από μία αιτήσεις για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες. Όμως το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ στο σύνολο των αιτήσεών του. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση και δεν θα πρέπει να έχει επιχορηγηθεί στο παρελθόν από τον Α’ ή Β’ Κύκλο του Προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλον συγκύριο οδηγεί, άνευ ετέρου, στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία. Αντίθετα, κατοικία που έχει επιχορηγηθεί παλαιότερα από το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν έχει τους άνω περιορισμούς και μπορεί να υποβληθεί αίτηση γι’ αυτήν, εφόσον πληρούνται οι γενικές προϋποθέσεις.

Αυτά είναι ένα μέρος από το προσχέδιο του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αν κάποιος ενδιαφέρεται για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα ¨Εξοικονομώ-Αυτονομώ» για την κατοικία του , πρέπει άμεσα να απευθυνθεί σε κάποιον ενεργειακό επιθεωρητή ο οποίος θα εξετάσει αν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σ΄ αυτό.

Νίκος Σπυρόπουλος είναι Πολιτικός Μηχανικός - Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄ τάξης

In this article

Join the Conversation